IT 3729

Vacature: advocaat-medewerker IT & Privacyrecht bij Dirkzwager

Dirkzwager is op zoek naar een advocaat-medewerker IT & Privacyrecht.
Je adviseert over – veelal complexe en strategische – kwesties op het gebied van IT- en privacyrecht, en in mindere mate over intellectueel eigendomsrecht. Je stelt contracten op, voert onderhandelingen en  waar nodig procedeer je ook. In eerste instantie werk je samen met de partners of neem je hen werkzaamheden uit handen. Na verloop van tijd bouw je je eigen relaties op met bestaande of nieuwe cliënten. Verder heb je een grote ondersteunende rol in de dagelijkse begeleiding van onze advocaat-stagiaires en junior-medewerkers, samen met de partners van de sectie. Je draait volop mee in de vele acquisitieve activiteiten van de afdeling IE-IT en Privacy, en je hebt alle ruimte om daarin een eigen profiel te kiezen. 
Lees verder >>

IT 3722

Prejudiciële vragen over biometrische gegevens voor politionele doeleinden

HvJ EU 10 mei 2021, IT 3722; (Ministerstvo na vatreshnite raboti), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-biometrische-gegevens-voor-politionele-doeleinden

Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarije) 10 mei 2021, IT 3722, LS&R 1998, IEFbe 3328; C-205/21 (Ministerstvo na vatreshnite raboti) via Minbuza. Op 01-03-2021 is een akte van formele beschuldiging opgesteld ten aanzien van B.C. Onmiddellijk na de formele beschuldiging is zij verzocht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van een politionele registratie: het nemen van vingerafdrukken en foto’s, en stalen voor het aanmaken van een DNA-profiel. B.C. wilde dit niet, zij heeft diezelfde dag nog in een formulier verklaard dat zij in kennis was gesteld van het bestaan van een wettelijke grondslag voor de uitvoering van haar politionele registratie overeenkomstig de ZMVR. Ook heeft zij in dat formulier de officiële verklaring afgelegd dat zij niet bereid is om vingerafdrukken te laten afnemen, zich te laten fotograferen en stalen af te staan voor het aanmaken van een DNA-profiel. Zij is vervolgens niet onderworpen aan de genoemde handelingen met het oog op politionele registratie. In plaats daarvan hebben de politiediensten zich gewend tot de verwijzende rechter. De verwijzende rechter wenst te vernemen of de bewoordingen van de nationale wettelijke regeling kunnen leiden tot een met de Unierechtelijke criteria verenigbare conclusie dat de verwerking van genetische en biometrische gegevens voor politionele doeleinden in beginsel is toegestaan door de nationale wet.

IT 3724

Prejudiciële vragen over persoonsgegevens in telefoongidsen

HvJ EU 7 apr 2021, IT 3724; (Proximus), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-persoonsgegevens-in-telefoongidsen

Hof van beroep (België) 7 april 2021, IT 3724, IEFbe 3327; C-129/21 (Proximus) Via Minbuza. Proximus biedt telefoongidsen en inlichtingendiensten aan. Op 13-01-2019 diende een persoon een verzoek in zijn telefoonnummer niet op te nemen in de Witte Gids en op 1207.be. Proximus heeft daarop het relevante record aangepast en markeerde het als ‘geheim’. Op 31-01-2019 ontving Proximus nieuwe contactgegevens betreffende de klager. In deze informatie stond dat de contactgegevens niet als geheim moesten worden beschouwd waardoor de contactgegevens van klager publiekelijk raadpleegbaar werden. Op 14-08-2019 diende klager een klacht in bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Die klacht is ontvankelijk verklaard. Op 30-07-2020 nam de Geschillenkamer de bestreden beslissing. In deze beslissing achtte zij inbreuken op verschillende bepalingen van de AVG bewezen en werd Proximus een aantal corrigerende maatregelen opgelegd. Beroep is vervolgens ingesteld. De verwijzend rechter stelt het hof nu vier prejudiciële vragen betreffende de AVG.

IT 3725

NS verwerkt persoonsgegevens rechtmatig

Overige instanties 10 nov 2021, IT 3725; ECLI:NL:RVS:2021:2509 (Appellant tegen AP), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ns-verwerkt-persoonsgegevens-rechtmatig

Raad van State 10 november 2021, IEF 20354, IT 3725; ECLI:NL:RVS:2021:2509 (Appellant tegen AP) Appellant verzocht de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om handhavend op te treden tegen de NS op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. De AP deed vervolgens onderzoek naar de NS, maar oordeelde dat er geen overtreding plaatsvond en wees daarom het verzoek af. Appellant ging hiertegen in beroep en kwam uiteindelijk terecht bij de Raad van State. De Raad van State oordeelt dat op het moment dat de reiziger in het openbaar vervoer stapt er een vervoersovereenkomst tot stand komt. De verwerking van persoonsgegevens kan rechtmatig zijn als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. De Raad van State oordeelt dat dit het geval is. De gegevensverwerking heeft als doel vaststellen dat de NS het contractuele vervoer op een traject heeft verzorgd en de verschuldigde tegenprestatie van de reiziger.

IT 3726

UBO-wetgeving hoeft niet buiten werking worden gesteld

Gerechtshof Den Haag 16 nov 2021, IT 3726; ECLI:NL:GHDHA:2021:2176 (Privacy First tegen de Staat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ubo-wetgeving-hoeft-niet-buiten-werking-worden-gesteld

Gerechtshof Den Haag 16 november 2021, IEF 20353, IT 3726; ECLI:NL:GHDHA:2021:2176 (Privacy First tegen de Staat) Kort geding. Naar aanleiding van de Europese anti-witwas richtlijn is in de Nederlandse wetgeving bepaald dat vennootschappen in het handelsregister moeten registreren wie hun ’ultimate beneficial owners’ (UBO’s) zijn. Met deze UBO’s zijn bedoeld de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaren zijn. Daarbij moeten persoonsgegevens en de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang worden opgegeven. Het algemene publiek kan via het UBO-register economisch belang, geboortemaand- en jaar, en woonplaats en nationaliteit van de UBO te weten komen, maar het adres, burgerservicenummer, en geboorteland en -datum zijn alleen door instanties als de Belastingdienst in te zien.

IT 3723

Prejudiciële vragen over mededingingsrecht SEO-houder

HvJ EU 3 mei 2021, IT 3723; (Nokia Technologies), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-mededingingsrecht-seo-houder

Landgericht Düsseldorf (Duitsland) 3 mei 2021, IEF 20351, IT 3723, IEFbe 3326; C-182/21 (Nokia Technologies) Via Minbuza. Verzoekster (Nokia Technologies) heeft een Europees octrooi voor een verzendmethode van gegevens in een telecommunicatiesysteem. Nokia Corporation heeft ETSI in kennis gesteld van de aanmelding van het litigieuze octrooi. Zij heeft verklaard dat zij deze als essentieel voor de LTE-standaard beschouwt en een FRAND-verklaring afgegeven. In verweersters voertuigen zijn onder andere TCU’s (Telematics Control Units) ingebouwd waarmee de voertuigen (Connected Cars), met name via het LTE-netwerk, verbinding kunnen maken met het internet. Nokia vordert staking van de inbreuk op het litigieus octrooi. Volgens verweerster volgt uit artikel 102 VWEU en ook uit de afgegeven FRANDverklaring, dat een SEO-houder aan elke licentieverzoeker die bereid is een licentie te nemen een eigen onbeperkte licentie moet aanbieden voor alle octrooirechtelijk relevante vormen van gebruik van dit SEO. De verwijzende rechter overweegt dat artikel 102 VWEU ruimte laat voor verschillende uitleggingen die voor een ervaren jurist redelijkerwijs in gelijke mate mogelijk zijn, en dat de voor het oordeel relevante vragen nog niet door het Hof zijn uitgelegd, en vooral niet afdoend zijn beantwoord in het arrest Huawei/ZTE. 

IT 3721

Migratie naar glasvezelnetwerk kan zonder vertraging plaatsvinden

Rechtbank Rotterdam 11 nov 2021, IT 3721; ECLI:NL:GHDHA:2053 (T-Mobiele tegen KPN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/migratie-naar-glasvezelnetwerk-kan-zonder-vertraging-plaatsvinden

Vrz. Rechtbank Rotterdam 11 november 2021, IT 3721; ECLI:NL:GHDHA:2053 (T-Mobiele tegen KPN) Kort geding. KPN heeft een landelijk dekkend kopernetwerk en is druk bezig met de uitrol van een glasvezelnetwerk. KPN bedient met haar netwerk zowel eigen retailklanten als wholesaleklanten (andere telecomaanbieders) vanuit de afdeling KPN Wholesale. In het kader van het wholesalegebruik door T-Mobile van het kopernetwerk van KPN hebben partijen verschillende toegangsovereenkomsten gesloten. T-Mobile vordert KPN te verplichten haar dienstverlening over koper aan T-Mobile op de gebruikelijke wijze voort te zetten tot minimaal 1 januari 2025. T-Mobile heeft dit kort geding ingesteld vanwege de functionele, tarief- en kostenmatige en operationele problemen die zij stelt te ondervinden als gevolg van de door KPN aangekondigde en deels al ingezette uitfasering van koperaansluitingen en de migratie naar glasvezelaansluitingen. Volgens KPN bevat de dagvaarding veel misvattingen en onjuiste suggesties. Zij stelt zich daarbij op het standpunt dat T-Mobile nalaat haar stellingen deugdelijk te onderbouwen. De rechtbank wijst de vorderingen van T-Mobile af omdat deze onvoldoende zijn onderbouwd.

IT 3720

Vacature: advocaat-stagiair(e) IE-recht bij Dirkzwager

Dirkzwager is voor haar sectie Intellectuele Eigendom, IT-recht en Privacy op zoek naar een gedreven advocaat-stagiair(e) met een commerciële instelling.
Wat ga je doen? We vinden het belangrijk dat je gedurende je advocaat-stage kennismaakt met alle pijlers van de sectie IE/IT/Privacy en in brede zin ervaring opdoet. Je gaat dus werken met veel verschillende collega’s. Jouw patroon wordt Christel Jeunink, die veel ervaring heeft op IE-recht.
Lees verder >>

IT 3718

Persoonsgericht onderzoek voldoet niet aan Gedragscode

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 okt 2021, IT 3718; ECLI:NL:GHSHE:2021:3009 (Appellant tegen Reaal), http://www.itenrecht.nl/artikelen/persoonsgericht-onderzoek-voldoet-niet-aan-gedragscode

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 28 september 2021, IT 3718; ECLI:NL:GHSHE:2021:9009 (Appellant tegen Reaal) Appellant wordt door Reaal verdacht van verzekeringsfraude. In het kader van onderzoek naar de vermoede fraude heeft Reaal een persoonsgericht onderzoek naar appellant gehouden. In het tussenarrest van 28 april is geoordeeld dat het nog onduidelijk is of het onderzoek als in het tussenarrest bedoeld voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit zoals in de bepalingen van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek is omschreven. Reaal onderbouwt haar keuze voor een persoonsgericht onderzoek aan de hand van een gesprek in december 2014, medisch advies, melding door de schadetoebrenger, telefoongesprek met de melder, tweede gesprek met appellant en deskresearch. Het hof oordeelt dat haar keuze voor een persoonsgericht onderzoek met deze genomen stappen niet voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, zoals omschreven in de Gedragscode. Het lag op de weg van Reaal om voor de beslissing tot persoonsgericht onderzoek, aanvullende inspanningen te verrichten om de vereiste gegevens te verkrijgen door medewerking van appellant zelf. Dit leidt ertoe dat Reaal onrechtmatig heeft gehandeld en daarom geen beroep kan doen op de resultaten van de observatie. Het hof verwijst de zaak naar de rol.

IT 3719

Regionale netbeheerder mag uitbreiding aansluiting weigeren

Gerechtshof Den Haag 28 sep 2021, IT 3719; ECLI:NL:GHDHA:2021:1826 (O-I tegen Stedin), http://www.itenrecht.nl/artikelen/regionale-netbeheerder-mag-uitbreiding-aansluiting-weigeren

Hof Den Haag 28 september 2021, IT 3719; ECLI:NL:GHDHA:2021:1826 (O-I tegen Stedin) O-I exploiteert een glasfabriek op de Lingedijk te Leerdam, waar zij een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van regionale netbeheerder Stedin heeft. Zij heeft Stedin verzocht om verzwaring van haar aansluiting. O-I wil dat Stedin die verzwaring op een bepaalde wijze uitvoert. Stedin stelt dat dit om technische redenen niet van haar kan worden verlangt. O-I vordert nu onder andere een verklaring voor recht dat Stedin onrechtmatig handelt door te weigeren de door O-I verzochte verzwaring van de aansluiting op de door haar gewenste wijze tot stand te brengen. De rechtbank heeft haar vorderingen afgewezen. O-I is het niet eens met het oordeel van de rechtbank en eist dat het hof het vonnis van de rechtbank vernietigt en haar vorderingen alsnog toewijst. Het hof stelt Stedin in het gelijk en wijst de vorderingen af.

IT 3717

Rectificatie van Facebookberichten afgewezen

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 28 sep 2021, IT 3717; ECLI:NL:GHSHE:2021:2948 (Pup op Facebook), http://www.itenrecht.nl/artikelen/rectificatie-van-facebookberichten-afgewezen

Vrz. Hof ’s-Hertogenbosch 28 september 2021, IEF 20324, IT 3717; ECLI:NL:GHSHE:2021:2948 (Pup op Facebook) Kort geding. Geïntimeerde heeft een pup van appellanten gekocht. Kort na aflevering is de pup ziek geworden en geëuthanaseerd. De moeder van geïntimeerde heeft een bericht op Facebook geplaatst waarin zij appellanten onder andere beschuldigt broodfokkers te zijn. Geïntimeerde heeft dit bericht in een Facebook-groep geplaatst, waaronder geïntimeerden reacties hebben geplaatst. Appellanten vorderen rectificatie. De rechtbank wijst de vorderingen af omdat het Facebookbericht en de reacties onder het Facebookbericht zijn verwijderd en appellanten onvoldoende hebben aangevoerd dat deze nu te vinden zijn op internet. Dit feit in samenhang met het tijdsverloop (kwestie speelde in eind juni 2020) maakt dat er onvoldoende reden is voor veroordeling tot openbaarmaking van rectificatie.

IT 3716

Verzoek verwijdering zoekresultaten afgewezen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 nov 2021, IT 3716; ECLI:NL:GHARL:2021:10370 (Appelant tegen Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-verwijdering-zoekresultaten-afgewezen

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 november 2021, IT 3716; ECLI:NL:GHARL:2021:10370 (Appelant tegen Google) Beschikking. Appellant is schrijver. Hij heeft Google in 2018 tevergeefs verzocht een tiental zoekresultaten te verwijderen die opkomen wanneer zijn naam in Google Search wordt opgegeven. Het betreft resultaten die verwijzen naar internetpagina’s die gaan over een conflict tussen hem en een literair criticus. De criticus heeft de schrijver beschuldigd van plagiaat en het ten onrechte voeren van academische titels. De rechtbank [IEF 2677] wees het verzoek af omdat, kort gezegd, de schrijver de stelling van Google dat de gewraakte zoekresultaten juist, relevant en niet bovenmatig zijn, onvoldoende had weersproken en ook niet vast is komen te staan dat de verwerking langer duurt dan noodzakelijk. De rechtbank oordeelde daarnaast dat het belang van Google en van internetgebruikers die mogelijk toegang willen krijgen tot de zoekresultaten, boven het belang van de schrijver.gaat. Ook het hof is van oordeel dat het verzoek niet kan worden toegewezen.

IT 3715

Gerecht EU handhaaft miljardenboete Google

HvJ EU 10 nov 2021, IT 3715; ECLI:EU:T:2021:763 (Google Shopping), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gerecht-eu-handhaaft-miljardenboete-google

Gerecht EU 10 november 2021, IT 3715, RB 3568, IEFbe 3318; ECLI:EU:T:2021:763 (Google Shopping) Het Gerecht verwerpt grotendeels het beroep van Google tegen het besluit van de Commissie waarin wordt vastgesteld dat Google misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie door haar eigen prijsvergelijkingsdienst te bevoordelen boven concurrerende prijsvergelijkingsdiensten. Het Gerecht handhaaft de aan Google opgelegde boete van € 2,42 miljard. Het Gerecht erkent het mededingingsverstorende karakter van de litigieuze praktijk en oordeelt dat de Commissie terecht schadelijke gevolgen voor de mededinging heeft vastgesteld. Het Gerecht sluit elke objectieve rechtvaardiging voor het gedrag van Google uit.


 
IT 3714

Vordering tot afgifte inloggegevens is onvoldoende concreet

18 aug 2021, IT 3714; ECLI:NL:RBMNE:2021:4195 (Inloggegevens), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vordering-tot-afgifte-inloggegevens-is-onvoldoende-concreet

Rechtbank Midden-Nederland 5 Oktober 2021 IEF 20317; ECLI:NLRBMNE:2021:4195 Kort geding. Eiseres is een bedrijf dat op 11 april 2019 is opgericht en heeft als doelomschrijving het verzorgen van lokaal media-aanbod. Eiseres is met gedaagden een vrijwilligersovereenkomst aangegaan op grond waarvan gedaagden een radioprogramma mochten uitzenden. Zij waren daarvoor afzonderlijk een bedrag van € 50,- per maand verschuldigd aan eiseres. Omdat gedaagden nalatig waren met de betaling van het afgesproken bedrag heeft eiseres de overeenkomst beëindigd. Volgens eiseres hebben gedaagden daarna onrechtmatig gehandeld door de inloggegevens van de website te veranderen waardoor eiseres geen radio-uitzendingen meer kon maken en zij schade lijdt. In deze procedure vordert eiseres de afgifte van de inloggegevens van alle websites en apps die met eiseres te maken hebben en zich te onthouden daarvan gebruik te maken op straffe van een dwangsom. De vordering kan niet worden toegewezen omdat deze te algemeen is geformuleerd. Eiseres heeft onvoldoende concreet gemaakt om welke websites en apps het precies gaat. Bovendien heeft eiseres onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij eigenaar c.q. rechthebbende is van de website en apps waarvan zij de inloggegevens vordert.

IT 3713

Nationaal Mediarechtcongres op donderdag 25 november

Binnenkort staat het Nationaal Mediarechtcongres 2021 weer op het programma. Live deze keer, in een passende ruimte in het Volkshotel te Amsterdam. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar!

Deze editie staat onder meer in het teken van de publieke omroep en democratie, commerciële mediadiensten, (des)informatie, toezicht en natuurlijk van nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak, wetgeving en beleid. Samen met dagvoorzitter Remy Chavannes (Brinkhof) belichten diverse experts de actuele ontwikkelingen in het huidige medialandschap. Op het programma staan onder meer:

IT 3712

AP adviseert Eerste Kamer: neem WGS niet aan

Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) geeft overheidsorganisaties én private partijen zeer ruime bevoegdheden om persoonsgegevens met elkaar te delen. Dit kan grote gevolgen hebben voor mensen die ‘op het verkeerde lijstje’ terechtkomen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept de Eerste Kamer daarom op dit wetsvoorstel in de huidige vorm niet aan te nemen.
Lees verder >>

IT 3711

Basisschool hoeft gegevens niet te verwijderen

Rechtbank Oost-Brabant 2 nov 2021, IT 3711; ECLI:NL:RBOBR:2021:5776 (Verzoekers tegen Signum), http://www.itenrecht.nl/artikelen/basisschool-hoeft-gegevens-niet-te-verwijderen

Rechtbank Oost-Brabant, IT 3711; ECLI:NL:RBOBR:2021:5776 (Verzoekers tegen Signum) Beschikking. Verzoekers zijn de ouders van een kind dat op basisschool Het Palet te ’s-Hertogenbosch zat. Het Palet valt onder stichting Signum. Door een conflict tussen verzoekers en Het Palet over bevindingen van de leerkracht over de houding en gedrag van het kind hebben verzoekers het kind aangemeld bij basisschool Het Noorderlicht. Bij deze aanmelding zijn de KIJK- en ZIEN- rapportages over het kind opgesteld door Het Palet ter beschikking gesteld. Door de ZIEN-rapportage besloot Het Noorderlicht het kind niet te plaatsen. Verzoekers verzoeken de rechtbank om Signum te bevelen de ZIEN-rapportage zoals opgenomen in de systemen van basisschool Het Palet volledig te vernietigen. De rechtbank oordeelt dat de basisschool Het Palet op basis van artikel 8 lid 6 Wpo verplicht is een leerling- en onderwijssysteem te gebruiken. Dit geeft basisschool Het Palet voldoende rechtsgrondslag voor het behouden van de gegevens in kwestie. Het verzoek wordt afgewezen.

IT 3710

Verstrekken gebruikersgegevens aan Audi

Rechtbank Den Haag 1 nov 2021, IT 3710; ECLI:NL:RBDHA:2021:12082 (Audi tegen OPP), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verstrekken-gebruikersgegevens-aan-audi

Vrz. Rechtbank Den Haag 1 november 2021, IEF 20308, IT 3710; ECLI:NL:RBDHA:2021:12082 (Audi tegen OPP) Kort geding. Verschillende Marktplaats-accounts hebben producten aangeboden die zonder toestemming van Audi zijn voorzien van Audi-merken. Bij de verkoop van die producten via Marktplaats is gebruik gemaakt van de betaaldiensten van OPP. Audi vordert nu OPP tot verstrekking van gegevens van de gebruikers achter deze Marktplaats-accounts. De voorzieningenrechter wijst de vordering toe aangezien gebruikers inbreuk hebben gemaakt op Audi’s merkrechten, Audi een rechtmatig belang heeft en de AVG de verstrekking van gegevens door OPP aan Audi niet verhindert.