IT 4391
3 oktober 2023
Artikel

Regulering van robots en algoritmes: waar staan we met de AI Act?

 
IT 4389
2 oktober 2023
Uitspraak

Conclusie AG Szpunar over persoonsgegevens en auteursrecht

 
IT 4388
2 oktober 2023
Artikel

Rapport Eenheid in Veelzijdigheid

 
IT 4391

Artikel ingezonden door Arnoud Engelfriet, ICTRecht.

Regulering van robots en algoritmes: waar staan we met de AI Act?

De zorgen over de explosieve groei van AI zijn voor Europa aanleiding geweest om nieuwe, vergaande wetgeving door te voeren: de AI Act. Ter bevordering van eerlijkheid, transparantie, robuustheid en diversiteit bevat deze wet een woud aan nieuwe eisen. Ook het perspectief is nieuw: risicobeheersing in plaats van regulering an sich. Wat zijn de contouren van de te verwachten nieuwe wet?

IT 4389

Conclusie AG Szpunar over persoonsgegevens en auteursrecht

HvJ EU 28 sep 2023, IT 4389; C-470/21 (La Quadrature du Net e.a.), https://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-ag-szpunar-over-persoonsgegevens-en-auteursrecht

HvJ EU Conclusie A-G 28 september 2023, IEF 21688, IT 4389; C-470/21 (La Quadrature du Net e.a.). De Franse hoge autoriteit voor verspreiding van werken en de bescherming van rechten op het internet heeft tot taak erop toe te zien dat in Frankrijk de intellectuele eigendomsrechten worden geëerbiedigd. Deze autoriteit stuurt een gebruiker, wanneer deze inbreuk maakt, een waarschuwing met het bevel om dit niet opnieuw te doen. Na een tweede waarschuwing volgt bij de derde keer de mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging. Voor dit proces moet echter wel duidelijk zijn wie de inbreukmaker is die bij het IP-adres hoort. Om deze gegevens te achterhalen heeft de autoriteit sinds 2010 de mogelijkheid om exploitanten van elektrische-communicatiediensten te verzoeken haar gegevens te bezorgen over de identiteit van de inbreukpleger aan wie het IP-adres is toegewezen. Hier zijn vier Franse verenigingen die zich inzetten voor bescherming van rechten en vrijheden op het internet tegen opgekomen bij de rechter. De Franse rechter heeft naar aanleiding van deze procedure de prejudiciële vraag aan het Hof gesteld [zie IEF 20258]. Dit is de vraag of het met het Unierecht verenigbaar is dat met IP-adressen overeenkomende gegevens over de burgerlijke identiteit worden verzameld en op geautomatiseerde wijze worden verwerkt om te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten, zonder dat een rechterlijke instantie of een administratieve entiteit vooraf een controle uitvoert.

IT 4388

Rapport Eenheid in Veelzijdigheid

Het rapport 'Eenheid in Veelzijdigheid' van het Adviescollege Publieke Omroep is tot stand gekomen om een toekomstbestendig plan te creëren voor de publieke omroep. In het rapport staat onder andere een advies dat de Nederlandse Omroep uit maximaal zes omroepverenigingen mag bestaan en dat omroepen aan strengere voorwaarden moeten voldoen. Voor aspirant-omroepen dient de toelatingsprocedure langer en inhoudelijker te worden. De toelating, uittreding en verantwoording van omroepen gaat onder het toezicht staan van een nieuwe op te richten onafhankelijke autoriteit: de Autoriteit Publiek Media. Daarnaast wordt geadviseerd dat de overheid zich minder met de publieke omroep moet gaan bemoeien. Het aantal omroepen dient verminderd te worden om versnippering in het publieke bestel tegen te gaan. Een oneindig aantal omroepen is namelijk niet nawerkbaar in de praktijk. Nieuwe omroepen kunnen wel als redactie-omroep toetreden om hun eigen geluid te laten horen. Lees het gehele rapport hier.

IT 4387

Nieuwe frequentie radio-omroep onterecht toegewezen

Overige instanties 19 sep 2023, IT 4387; ECLI:NL:CBB:2023:517 (KRCO tegen minister van Economische Zaken en Klimaat), https://www.itenrecht.nl/artikelen/nieuwe-frequentie-radio-omroep-onterecht-toegewezen

College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 september 2023, IT 4387; ECLI:NL:CBB:2023:517 (KRCO tegen minister van Economische Zaken en Klimaat). Het geschil gaat over een wijziging van de vergunning voor het gebruik van een frequentieruimte van de radio SRC FM. In 2019 heeft een herverdeling van de gemeente plaatsgevonden, waardoor SRC FM een groter verzorgingsgebied heeft gekregen. SRC FM is hierdoor van oordeel dat de toegekende frequentie niet meer toereikend is en heeft verzocht om een frequentiewijziging, welke door de minister toegekend. KRCO heeft hiertegen beroep ingesteld.

IT 4385

Rechten op software niet voldoende duidelijk in kort geding

Rechtbank 15 sep 2023, IT 4385; ECLI:NL:RBGEL:2023:4959 (EKZ tegen Dialoc en Xafax), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rechten-op-software-niet-voldoende-duidelijk-in-kort-geding

Vzr. Rechtbank Gelderland 15 augustus 2023, IT 21682; ECLI:NL:RBGEL:2023:4959 (EKZ tegen Dialoc en Xafax). EKZ (voorheen: HSBib en Autocheck Systems) is leverancier van software voor zelfbedieningsbalies in bibliotheken onder de naam iTrack selfcheck. Dialoc is eveneens producent en leverancier van bibliotheekoplossingen. In een periode van 2016 tot en met 2019 hebben HSib en Dialoc samengewerkt. Daarna heeft Dialoc haar eigen MyLib-software ontwikkeld, welke Xafax verder distribueert. EKZ heeft later een brief naar Dialoc en Xafax gestuurd, waarin zij inbreuk maken op haar auteursrechten op de iTrack-software door gebruik van de daaraan ontleende MyLib-software. Zij eist dat Dialoc en Xafax de inbreuk staakt en gestaakt houdt. Dialoc heeft op de brief gereageerd door te stellen dat zij een eigen software heeft geschreven na beëindiging van de samenwerking en dat zij zo nodig gebruik heeft gemaakt van de aangeschafte licenties die door EKZ destijds zijn verleend. Dit was hen toegestaan volgens art. 45m Auteurswet, omdat het gebruik van de software noodzakelijk was voor het gebruik van het softwareprogramma. EKZ stelt dat deze uitzondering niet van toepassing is, omdat de iTrack-software niet in opdracht van Dialoc is ontwikkeld en dat MyLib-software geen nieuw werk betreft. EKZ vordert daarom een inbreukverbod tegenover Xafax en Dialoc.

IT 4386

Uitspraak ingezonden door Jurre Reus, Houthoff.

RDW handelt niet in strijd met de AVG

Overige instanties 20 sep 2023, IT 4386; ECLI:NL:RVS:2023:3557 (Appellante tegen Autoriteit Persoonsgegevens), https://www.itenrecht.nl/artikelen/rdw-handelt-niet-in-strijd-met-de-avg

ABRvS 20 september 2023, IT 4386; ECLI:NL:RVS:2023:3557 (Appellante tegen Autoriteit Persoonsgegevens) De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) heeft in 2018 het verzoek van appellant afgewezen om op te treden tegen schendingen van de AVG door de Dienst Wegverkeer (hierna: RDW). Appellant heeft klachten ingediend bij de AP om de manier waarop de RDW registervergelijkingen uitvoert ter bepaling van een overtreding van de keuringsplicht en verzekerplicht van rijtuigen. Op basis hiervan stelt de RDW boetes vast indien mensen niet voldoen aan de genoemde verplichtingen. Appellant heeft deze boetes ook opgelegd gekregen, terwijl zij geen houder is van een voertuig. Hierdoor vindt zij de werkwijze van RDW in strijd met privacywetgeving en heeft zij een verzoek gedaan tot handhaving bij de AP. De AP heeft dit verzoek niet-ontvankelijk verklaard, omdat RDW adequaat heeft gereageerd op de klachten door de gegevens meteen te verwijderen of corrigeren. De Afdeling oordeelt dat appellante geen belang meer heeft bij het veroordelen van de RDW, omdat geen onjuiste persoonsgegevens meer worden verwerkt door de RDW. Het bezwaar is daarom terecht niet-ontvankelijk verklaard door de AP.

IT 4384

Duidelijke grenzen opgelegd aan Hammy Media en Stichting Offlimits

Rechtbank 11 sep 2023, IT 4384; ECLI:NL:RBAMS:2023:5719 (Hammy Media tegen Stichting Offlimits), https://www.itenrecht.nl/artikelen/duidelijke-grenzen-opgelegd-aan-hammy-media-en-stichting-offlimits

Vzr. rechtbank Amsterdam 11 september 2023, IT 4384; IEF 21683; ECLI:NL:RBAMS:2023:5719 (Hammy Media tegen Stichting Offlimits). Hammy Media exploiteert een pornowebsite. Stichting Offlimits (voorheen: Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik) zet zich in tegen online grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Offlimits heeft een brief met een vonnis uit 2022 toegezonden aan Hammy Media. Uit dit vonnis blijkt dat het de exploitant van een pornowebsite niet is toegestaan om beeldmateriaal te publiceren dat heimelijk is gefilmd en waarop personen in de privésfeer die seksuele handelingen verrichten te zien zijn. In deze brief stond ook dat Hammy Media mogelijk beeldmateriaal publiceert dat in strijd is met dit vonnis.

IT 4383

Geen betalingsverplichting na drukken op verzendknop

Rechtbank 10 mei 2023, IT 4383; ECLI:NL:RBNHO:2023:5211 (Innova Energie tegen gedaagde), https://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-betalingsverplichting-na-drukken-op-verzendknop

Rechtbank Noord-Holland 10 mei 2023, IT 4383; ECLI:NL:RBNHO:2023:5211 (Innova Energie tegen gedaagde) Gedaagde heeft met Innova Energie (hierna: Innova) een overeenkomst gesloten voor het leveren van energie voor één jaar. Gedaagde heeft een halfjaar later de overeenkomst opgezegd. De energiemaatschappij vordert nakoming van de betalingsverplichting waartoe gedaagde zich heeft verbonden voor het overige halfjaar. Bij het sluiten van een digitale overeenkomst dient de handelaar te voldoen aan de informatieverplichting van art. 6:230m en 6:230v BW ter bescherming van de consument. De energiemaatschappij moet het bestelsysteem zodanig inrichten dat duidelijk is dat een betalingsverplichting in leven wordt geroepen bij het aangaan van de bestelling. Doordat op de bestelknop in kwestie het woord ‘verzenden’ stond, is niet duidelijk een betalingsverplichting geschept door Innova. De overeenkomst is daardoor vernietigbaar en de rechter wijst de vorderingen van Innova af.

IT 4382

E-archief rechtspraak niet in strijd met AVG

Hoge Raad 21 jul 2023, IT 4382; ECLI:NL:PHR:2023:823 (Klager tegen gerechten), https://www.itenrecht.nl/artikelen/e-archief-rechtspraak-niet-in-strijd-met-avg

Parket bij de Hoge Raad 21 juli 2023, IT 4381; ECLI:NL:PHR:2023:823 (klager tegen gerechten) Het E-archief is de interne databank van Rechtspraak.nl en bevat een selectie aan uitspraken die niet geanonimiseerd in de databank worden opgenomen. Het E-archief bevat daardoor persoonsgegevens van onder andere klager. In deze conclusie wordt besproken of de gegevens van klager op rechtmatige wijze door de gerechten zijn verwerkt. Klager richt zich tegen drie gerechten. Een rechter had in het E-archief gezocht of klager aanspraak maakte op proceskostenvergoeding en zag dat klager in een uitspraak niet als professionele rechtsbijstandverlener aangemerkt en in een uitspraak van een andere rechtbank wel. Klager meent dat de rechter onterecht in het E-archief heeft gezocht, omdat hier geen grondslag voor was uit de AVG. Daarnaast betoogt klager dat de rechter deze informatie niet ter zitting had mogen mededelen of in de uitspraak had mogen opnemen. Klager geeft aan dat ten aanzien van alle uitspraken van de gerechten dat deze niet opgenomen hadden mogen worden in het E-archief, omdat klager niet wist van het bestaan daarvan. Hierop zijn verschillende gesprekken gevoerd met de gerechtsbesturen en klager, maar dit heeft op niets uitgelopen. Klager wil dat zijn persoonsgegevens niet meer in het E-archief verspreid worden.

IT 4380

Gebruik van 'adwords' levert merkinbreuk op

19 sep 2023, IT 4380; ECLI:NL:RBMNE:2023:4800 (Fleurop tegen Bloemenwinkel.nl), https://www.itenrecht.nl/artikelen/gebruik-van-adwords-levert-merkinbreuk-op

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 19 september 2023, IEF 21676; IT 4380; RB 3789; ECLI:NL:RBMNE:2023:4800 (Fleurop tegen Bloemenwinkel.nl). Fleurop exploiteert een bezorgnetwerk van bloemisten en is merkhoudster van o.a. het woordmerk ‘Fleurop’. Bloemenwinkel.nl is tevens exploitant van een bezorgnetwerk van bloemendiensten. Zij maakt gebruik van het woordmerk ‘Fleurop’ als als key- en zoekwoord (hierna: adword) in haar advertenties om deze diensten online aan te prijzen. Door het gebruik van deze adwords, verschijnen advertenties van Bloemenwinkel.nl bovenaan bij het intoetsen van ‘Fleurop’ in de zoekbalk van Google. Fleurop vordert dat Bloemenwinkel dit gebruik staakt en gestaakt houdt, omdat Bloemenwinkel.nl hiermee inbreuk maakt op het merkenrecht van Fleurop.