IT 2836

Minister past richtlijn verkeerd toe

13 aug 2019, IT 2836; Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:CBB:2019:353 (Stichting Radio Continu tegen minister van Economische Zaken), http://www.itenrecht.nl/artikelen/minister-past-richtlijn-verkeerd-toe

CBB 13 augustus 2019, IT 2836, ECLI:NL:CBB:2019:353 (Stichting Radio Continu tegen minister van Economische Zaken) Telecommunicatie. Stichting Radio Continu  (hierna: Continu) wil haar radiofrequentie verbeteren. Zij had al een vergunning om op bepaalde frequenties uit te zenden. Het object van de vergunning wordt niet gevormd door de concrete frequenties waarover wordt uitgezonden, maar door het recht van de vergunninghouder om een deel van het frequentiespectrum te mogen gebruiken. Het object van de vergunning wijzigt, indien sprake is van een toename van het demografisch bereik en/of geografisch bereik in betekenende mate. Toename van demografisch bereik wordt afgewezen door de staatssecretaris. Continu is het oneens met het standpunt van de staatssecretaris dat haar demografisch bereik in betekenende mate toeneemt en derhalve leidt tot een wijziging van het object van de vergunning. De staatssecretaris is echter uitgegaan van een onjuiste peildatum en heeft derhalve de gedragslijn onjuist toegepast. Het hoger beroep is dus gegrond.

IT 2835

Aangescherpt YouTube beleid levert gewijzigde omstandigheid op

Rechtbank 8 mei 2019, IT 2835; ECLI:NL:RBAMS:2019:4030 (Zoom.in tegen Music Nations), http://www.itenrecht.nl/artikelen/aangescherpt-youtube-beleid-levert-gewijzigde-omstandigheid-op

Rechtbank Amsterdam 8 mei 2019, IEF 18631, IT 2835;  ECLI:NL:RBAMS:2019:4030 (Zoom.in tegen Music Nations) Eiser Zoom.in is een bedrijf dat diensten verleent aan videomakers die eigen video’s online zetten via YouTube. Verweerder Music Nations richt zich ook op de exploitatie van YouTubekanalen. Partijen zijn in conflict over de exploitatie van YouTubekanalen en stellen dat de tussen hen geldende overeenkomst is ontbonden respectievelijk dient te worden ontbonden en dat de ander gehouden is schade te vergoeden. Music Nations heeft de overeenkomst niet buitengerechtelijk kunnen ontbinden: de aan de ontbinding ten grondslag gelegde tekortkomingen betreffen geen tekortkoming van Zoom.in, maar zijn een logisch gevolg van het aangescherpte YouTube beleid. De door Zoom.in gevorderde ontbinding wordt toegewezen: het aangescherpte YouTube beleid levert een gewijzigde omstandigheid op waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening hadden gehouden.

IT 2834

Wrakingsverzoek Google toegewezen

Hof 26 jul 2019, IT 2834; ECLI:NL:GHDHA:2019:1994 (Wraking Google), http://www.itenrecht.nl/artikelen/wrakingsverzoek-google-toegewezen

Hof Den Haag 26 juli 2019, IT 2834; ECLI:NL:GHDHA:2019:1994 (Wraking Google) Toewijzing wrakingsverzoek. Objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling van het hoger beroep in de hoofdzaak blijkt dat een van de behandelend raadsheren op de 'zwarte lijst rechters' van SIN-NL te staan. Dit is een lijst met namen van rechters die volgens SIN-NL falende artsen de hand boven het hoofd houden. Dat de raadsheer heeft verklaard dat zij geen enkele moeite heeft met de vermelding van haar naam op deze lijst is niet van belang. Het gaat bij Google niet om de mogelijk subjectieve onpartijdigheid, maar om de objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid. Deze vrees van Google is naar objectieve maatstaven bezien gerechtvaardigd. Het wrakingsverzoek van Google wordt toegewezen.

IT 2833

Werknemer Manfield niet verplicht vingerafdruk af te staan

Rechtbank 12 aug 2019, IT 2833; ECLI:NL:RBAMS:2019:6005 (Manfield tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/werknemer-manfield-niet-verplicht-vingerafdruk-af-te-staan

Rechtbank Amsterdam 12 augustus 2019, IT 2833; ECLI:NL:RBAMS:2019:6005 (Manfield tegen X) Privacy. AVG. Manfield is een bedrijf dat schoenenwinkels exploiteert. X is werknemer bij Manfield. Manfield en X hebben gezamenlijk een verzoek ingediend, omdat zij zich afvragen of X op goede gronden weigert haar vingerafdruk af te staan voor een nieuw ingevoerd systeem van vingerscanautorisatie bij Manfield. Manfield is van mening dat er noodzaak is bij het gebruik van dit systeem om haar gegevens goed te beschermen. X is van mening dat dit een ongerechtvaardigde inbreuk op haar privacy vormt. Allereerst moet worden vastgesteld of een vingerafdruk een persoonsgegeven is in de zin van de AVG. Algemeen uitgangspunt is dat biometrische gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij er een uitzondering geldt. Nu er in dit geval ook alternatieven zijn (die onvoldoende zijn onderzocht) wordt X in het gelijk gesteld.

IT 2832

Amazon toerekenbaar voor reclame rode zool

7 aug 2019, IT 2832; (Louboutin tegen Amazon), http://www.itenrecht.nl/artikelen/amazon-toerekenbaar-voor-reclame-rode-zool

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles 7 augustus 2019, IEF 18630, RB 3332, IT 2832, IEFbe 2924; A/19/00918 (Louboutin tegen Amazon) Het aangevochten gebruik van de rode zool in reclame voor schoenen op de websites van Amazon is aan Amazon toerekenbaar. Het gebruik van een deel van een bekend beeldmerk kan als gebruik van een met het merk identiek teken worden beschouwd nu onze hersenen bedoeld deel aanvullen met het ontbrekend deel.

L’usage de la semelle rouge pour des chaussures sur les sites d’Amazon lui est imputable. L’usage d’une partie d’une marque figurative notoire peut valoir usage d’un signe identique à la marque dès lors que le cerveau humain complète mentalement l’image.

IT 2831

HvJ: beheerder internetsite en Facebook verantwoordelijk voor verzamelen persoonsgegevens

HvJ EU 29 jul 2019, IT 2831; ECLI:EU:C:2019:629 (Fashion ID tegen Verbraucherzentrale), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-beheerder-internetsite-en-facebook-verantwoordelijk-voor-verzamelen-persoonsgegevens

HvJ EU 29 juli 2019, IEF 18628; IEFbe 2922; IT 2832; ECLI:EU:C:2019:629 (Fashion ID tegen Verbraucherzentrale) Privacy. Fashion ID exploiteert een webshop. Op haar website heeft zij de 'like' knop van Facebook overgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de persoonsgegevens van bezoekers die de internetsite van Fashion ID raadplegen, worden doorgezonden aan Facebook Ireland. Deze gegevens blijken te worden doorgezonden zonder dat die bezoekers zich daarvan bewust zijn en ongeacht of zij al dan niet lid zijn van het sociaal netwerk Facebook of op de vind-ik-leukknop hebben geklikt. De Duitse rechter wenst van het Hof te vernemen of ook Fashion ID verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verwerking van deze gegevens, en in welke gevallen dit wel of niet kan. Beantwoording door het Hof:

IT 2830

Op publiekrechtelijke stichting is aanbestedingsregelgeving van toepassing

Rechtbank 28 mei 2019, IT 2830; ECLI:NL:RBNHO:2019:6905 (Actacom tegen SIB, BZK en HCG), http://www.itenrecht.nl/artikelen/op-publiekrechtelijke-stichting-is-aanbestedingsregelgeving-van-toepassing

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 12 augustus 2019, ITR 2830; ECLI:NL:RBNHO:2019:6905 (Actacom tegen SIB, BZK en HCG) Kort geding. Aanbestedingsrecht. Grossman-arrest. Verweerder SIB is een stichting die in opdracht van verweerders BZK en HCG diverse ICT-taken uitvoert. SIB heeft geen winstoogmerk. BZK en HCG ontvangen beide subsidies van de gemeente Haarlemmermeer. SIB had ten aanzien van opdracht 3 (leveringen en diensten voor kantoorautomatisering en werkplekken) eiser Actacom in staat moeten stellen om bezwaar aan te tekenen tegen de gunningsbeslissing aan een andere organisatie. Verweerders zijn publiekrechtelijke instellingen, op hen is daarom de aanbestedingsrechtelijke regelgeving van toepassing. De gunningsbeslissing is echter pas medegedeeld nádat de opdracht aan haar zittende aanbieder is gegund. Verboden wordt om verdere uitvoering te geven aan de naar aanleiding van de aanbesteding van 'opdracht 3' gesloten overeenkomsten. De opdracht moet opnieuw worden aanbesteed, voor zover dat het nog niet uitgevoerde deel betreft.

IT 2829

Boek moordenaars Marianne Vaatstra moet publicatie staken vanwege onvoldoende gefundeerde zeer ernstige beschuldigingen

Hof 6 aug 2018, IT 2829; ECLI:NL:GHARL:2019:6342 (Boek over moordzaak), http://www.itenrecht.nl/artikelen/boek-moordenaars-marianne-vaatstra-moet-publicatie-staken-vanwege-onvoldoende-gefundeerde-zeer-ernst

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 augustus 2019, IT 2829, ECLI ECLI:NL:GHARL:2019:6342 (Boek over moordzaak) Appellant heeft een boek geschreven over de moord op Marianne Vaatstra, en de (volgens hem) werkelijke dader. Geïntimeerde wordt in dit boek genoemd. Geïntimeerde heeft onder meer gevorderd publicatie’s van stukken waarin hij op negatieve wijze voor komt te staken en gestaakt te houden. In dit hoger beroep gaat het in de kern om het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tegenover het recht om vrij te kunnen uiten. Deze twee rechten weegt het hof tegen elkaar af, waarbij als uitgangspunt geldt dat beide rechten even zwaar wegen. Na alle relevante omstandigheden in aanmerking te hebben genomen is de conclusie dat de onvoldoende gefundeerde zeer ernstige beschuldigingen aan het adres van geïntimeerde een ernstige aantasting vormt van zijn recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Het recht hiervan gevrijwaard te worden weegt zwaarder dan het recht om vrij te kunnen uiten.

IT 2828

Defam verplicht BKR-registratie te verwijderen

Rechtbank 15 jul 2019, IT 2828; ECLI:NL:RBMNE:2019:3644 (X tegen Defam), http://www.itenrecht.nl/artikelen/defam-verplicht-bkr-registratie-te-verwijderen

Rechtbank Midden- Nederland 15 juli 2019, IT&R 2828; ECLI:NL:RBMNE:2019:3644 (X tegen Defam) BKR-registratie. X heeft samen met ex-echtgenoot een geldlening afgesloten bij Defam. Hiervan is een betalingsachterstand ontstaan waar een betalingsregeling voor getroffen is. Defam heeft van de betalingsachterstand melding gemaakt bij het BKR en deze geregistreerd. Uiteindelijk is de schuld voldaan. X vordert verwijdering van de BKR-registratie. De vordering wordt toegwezen.

IT 2827

Octrooi-inbreukzaak te complex voor kort geding

Rechtbank 1 aug 2019, IT 2827; ECLI:NL:RBDHA:2019:7959 (Sisvel tegen Xiaomi), http://www.itenrecht.nl/artikelen/octrooi-inbreukzaak-te-complex-voor-kort-geding

Rechtbank Den Haag 1 augustus 2019, IEF 18622, IT&R 2827; ECLI:NL:RBDHA:2019:7959 (Sisvel tegen Xiaomi) Octrooirecht. FRAND. Sisvel is onderdeel van de Sisvel-groep en houdster van twee octrooien. Sisvel heeft een verklaring afgegeven dat zij ten aanzien van een lijst van octrooien, waaronder de twee octrooien, licenties zal verlenen in overeenstemming met FRAND -voorwaarden. Xiaomi is producent en aanbieder van mobiele telefoons. Sisvel heeft Xiaomi uitgenodigd een licentieovereenkomst ten aanzien van de octrooien te sluiten, maar is daar niet op ingegaan. In deze zaak vordert Sisvel onder meer winstopgave en onvoorwaardelijke inbreukverboden voor beide octrooien. Xiaomi voert aan dat Sisvel geen spoedeisend belang heeft bij toewijzing van de vorderingen en betwist de geldigheid en inbreuk op de octrooien en voert een FRAND-verweer. De rechter wijst de vorderingen van Sisvel af vanwege het missen van spoedeisend belang en de complexiteit van de zaak. Deze zaak is niet geschikt voor kort geding.

IT 2826

Prejudiciële vragen over levering digitale inhoud datingplatform

HvJ EU 29 jul 2019, IT 2826; (Bundesverband der Verbraucherzentralen tegen Frontline Digital), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-levering-digitale-inhoud-datingplatform

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) 29 juli 2019, IT&R 2826; C-438/19 (Bundesverband der Verbraucherzentralen tegen Frontline Digital) Via MinBuza. Verzoekster (consumentenvereniging Duitsland) maakt bezwaar tegen clausule van datingsite van verweerster parwise.at waarmee herroepingsrecht wordt opgegeven meteen na koop, omdat parwise dan meteen begint met leveren van digitale inhoud. In eerste aanleg heeft het Landgericht gesteld dat een dergelijke verklaring van de consument pas na het sluiten van de overeenkomst, maar niet voor of gelijktijdig met het sluiten van de overeenkomst kan worden gegeven. Hiertegen komt parwise in beroep.

Allereerst wil de verwijzende rechter weten of de overeenkomst betreffende het datingplatform wel of niet uitsluitend betrekking heeft op levering van digitale inhoud. Mocht hierop het antwoord bevestigend luiden, moet worden getoetst of de informatie over de verklaring in lijn is met de toepasselijke voorschriften.

IT 2825

ING verplicht BKR-registratie te verwijderen

Rechtbank 7 jun 2019, IT 2825; ECLI:NL:RBAMS:2019:4363 (Eiser tegen ING), http://www.itenrecht.nl/artikelen/ing-verplicht-bkr-registratie-te-verwijderen

Rechtbank Amsterdam 7 juni 2019, IT&R 2825; ECLI:NL:RBAMS:2019:4363 (eiser tegen ING) BKR-registratie. Eiser heeft een borgtochtovereenkomst gesloten met ING en heeft zich voor een bepaald bedrag borg gesteld voor een krediet dat ING heeft verstrekt. De overeenkomst is door ING beëndigd en heeft de eiser in het informatiesysteem van BKR geregistreerd. Na onderlinge regeling is het bedrag betaald door eiser. Eiser heeft geprobeerd een woning te kopen, maar de hypotheek werd afgewezen vanwege de BKR-registratie van ING. Eiser vordert de registratie te verwijderen. ING voert aan dat de koop van een woning geen bijzondere omstandigheid is op grond waarvan de BKR-registratie moet worden verwijderden en dat de belangen van eiser niet zwaarder wegen dan het belang van de registratie. De verwijdering van de BKR-registratie wordt toegewezen.

IT 2824

Dexia verplicht persoonsgegevens te verstrekken

Hof 25 jul 2019, IT 2824; ECLI:NL:GHARL:2019:6142 (Dexia tegen verweerder), http://www.itenrecht.nl/artikelen/dexia-verplicht-persoonsgegevens-te-verstrekken-1

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 juli 2019, IEF 18618, IT&R 2824; ECLI:NL:GHARL:2019:6142 (Dexia tegen verweerder) Persoonsgegevens. Verweerder heeft met de rechtsvoorganger van Dexia een effectenleaseovereenkomst gesloten. Verweerder heeft Leaseproces gemachtigd om namens hem in het geschil met Dexia op te treden. Leaseproces heeft namens verweerder verzocht om een volledig overzicht te ontvangen van alle verwerkte persoonsgegevens op basis van artikel 35 Wbp. Dexia voert aan dat zij niet gehouden is deze gegevens te verstrekken op basis van art. 35 Wbp. Verweerder heeft in eerste aanleg verzocht Dexia te veroordelen tot verstrekking van de gegevens. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van misbruik van bevoegdheid, de gegevens moesten worden verstrekt. In hoger beroep stelt Dexia de omvang van het art. 35 Wbp ter discussie en dat de rechtbank ten onrechte geen misbruik van bevoegdheid heeft aangenomen. Dexia is terecht opgedragen alsnog een volledig overzicht te verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens.

IT 2822

Internet wordt vrijer door Europese richtlijn

De nieuwe Europese auteursrechtrichtlijn wordt ook wel een aanslag op de vrijheid van meningsuiting genoemd. Sommigen spreken over internetcensuur. Maar er zijn ook positieve kanten aan deze richtlijn die over twee jaar in werking treedt in alle EU-lidstaten. Juriste Charlotte Meindersma (Charlotte’s Law) belicht deze kanten in een interview. Lees hier het interview.

IT 2821

Verwijdering BKR-registratie na afweging belangen

Rechtbank 29 mei 2019, IT 2821; ECLI:NL:RBAMS:2019:3857 (X tegen Hoist), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verwijdering-bkr-registratie-na-afweging-belangen

Rechtbank Amsterdam 29 mei 2019, IT&R 2821; ECLI:NL:RBAMS:2019:3857 (X tegen Hoist) BKR-registratie. Consument. AVG. X heeft een doorlopend krediet afgesloten. Uiteindelijk is een achterstand in de betaling van de rente ontstaan en heeft Hoist het saldo opgeëist. De schuld is geheel afgelost. Het doorlopend krediet staat geregistreerd in de BKR-registratie met bijzonderheidscodes. X verzoekt Hoist tot verwijdering van de BKR-registratie, aangezien hij geen hypotheek voor een nieuwe woning kan krijgen door de BKR-registratie. Hoist weigert. X stelt dat Hoist ten onrechte het verzoek om verwijdering van de bijzonderheidscoderingen uit de BKR-registratie heeft geweigerd en vordert verwijdering. Vordering wordt toegewezen.

IT 2820

Consument kan steeds beter kiezen bij internettoegang

In Europa moeten internetaanbieders internetverkeer zonder discriminatie behandelen. De Autoriteit Consumenten & Markt (ACM) let hierop en wordt vaak ingeschakeld om onderzoek te doen en waar nodig in te grijpen. Vandaag publiceert de ACM het jaarverslag netneutraliteit.

Afgelopen jaar heeft de ACM ervoor gezorgd dat telecomaanbieders zich aan de regels en contracten met consumenten houden en dat deze regels en contracten voldoen aan de netneutralisteitsverordening.

Momenteel ontwikkelt BEREC een meetsysteem voor consumenten om zelf de internetsnelheid waarvan ze gebruik kunnen maken te meten. Lees verder.

IT 2819

Verbod uitzending tv-programma Betrapt!

Hof 28 jun 2018, IT 2819; ECLI:NL:GHAMS:2019:2302 (X tegen Talpa TV), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verbod-uitzending-tv-programma-betrapt

Hof Amsterdam 28 juni 2019, IEF 18579, IT 2819; ECLI:NL:GHAMS:2019:2302 (X tegen Talpa TV) Hoger beroep. Kort geding. Verboden wordt de uitzending van televisieprogramma Betrapt! op grond van journalistieke tekortkomingen in het onderzoek naar en de presentatie van de feiten, en het belang van de in het programma beschuldigde personen dat zij niet lichtvaardig aan verdachtmakingen worden blootgesteld. Uit het beeldmateriaal en de overige stukken is niet voldoende duidelijk dat er excessief geweld is gebruikt. Van Talpa TV c.s. mocht worden verwacht dat zij nader onderzoek zouden doen naar de toedracht van het incident.

IT 2818

Noot onder HP/Digital Revolution

Léon Dijkman schreef onderstaande noot onder het recente Hewlett-Packard tegen Digital Revolution-arrest van de Hoge Raad [IEF 18410]. Deze noot verschijnt binnenkort in het Journal of Intellectual Property & Practice.

Dutch Supreme Court decides on means-plus-function claims, clarity and implicit licensein printer cartridge patent case
HP Inc. v. Digital Revolution B.V., ECLI:NL:HR:2019:650 (19 April 2019).
In its ruling in HP/Digital Revolution, the Dutch Supreme Court held that the sale of a printer may imply a license to use third-party cartridges, barring claims for indirect infringement. Verder lezen.

IT 2817

KPN claimt met 'Beter Netwerk-campagne' niet dat eigen netwerk beter is

Rechtbank 8 jul 2019, IT 2817; (T-Mobile tegen KPN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/kpn-claimt-met-beter-netwerk-campagne-niet-dat-eigen-netwerk-beter-is

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 juli 2019, IEF 18577, RB 3328, IT 2817; (T-Mobile tegen KPN) Kort geding. T-Mobile en KPN zijn aanbieders van telefoniediensten, internet en interactieve televisie. Ze zijn rechtstreekse concurrenten van elkaar. KPN voert sinds een aantal weken een landelijke reclamecampagine met als hoofdthema 'Beter netwerk'. T-Mobile stelt dat de claims van KPN duidelijk vergelijkend zijn met haar concurrentie op de Nederlandse markt waaronder T-Mobile. KPN claimt een 'beter netwerk' te hebben dan haar concurrentie. Die claim kan KPN niet waarmaken. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. Het gevraagde verbod tegen de 'Beter Netwerk, Beter Leven'–campagne van KPN wordt geweigerd. De campagne draagt slechts de boodschap uit dat een 'beter netwerk' bepaalde activiteiten beter maakt, maar daarbij wordt niet geclaimd dat het netwerk van KPN beter is dan de netwerken van andere aanbieders.
De reconventionele vordering van KPN is afgewezen. KPN vocht de belofte van T-Mobile aan dat T-Mobile in 2020 als eerste in Nederland een landelijk 5G-netwerk zou uitrollen. KPN had geen spoedeisend belang had bij deze vordering, omdat deze belofte door T-Mobile al ruim een jaar geleden was gestart en de campagne inmiddels over haar hoogtepunt heen was.