IT 3485

Michiel van Ast treedt toe als partner bij Leeway Advocaten

Per 1 april is Leeway Advocaten versterkt met de komst van Michiel van Ast als partner.
Michiel van Ast is een ervaren technologie-advocaat met een focus op digitale transformatie en commercial contracting. Hij ondersteunt cliënten onder meer bij grote IT-projecten, waaronder outsourcing, het inkopen en implementeren van SaaS- en cloudoplossingen, het managen van software- en datalicenties en het ontwikkelen van op maat gemaakte IT-oplossingen. Michiel heeft ook veel ervaring op het gebied van regelgeving en compliance inclusief privacy en cyber security.

IT 3484

E-mail staat schriftelijkheidsvereiste niet in de weg

Rechtbank 14 apr 2021, IT 3484; ECLI:NL:RBROT:2021:3429 (Mejoro tegen Aemstel), http://www.itenrecht.nl/artikelen/e-mail-staat-schriftelijkheidsvereiste-niet-in-de-weg

Rechtbank Rotterdam 14 april 2021, IT 3484, ECLI:NL:RBROT:2021:3429 (Mejoro tegen Aemstel) Aemstel heeft aan Mejoro een appartementsrecht verkocht. Al ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst rustten er op het verkochte meerdere beslagen. In de overeenkomst is daarom een ontbindingsbepaling opgenomen met als voorwaarde dat deze schriftelijk dient te geschieden. Aemstel heeft per e-mail laten weten aan Mejoro dat zij de koopovereenkomst wil ontbinden. Mejoro is echter van mening dat Aemstel hiermee niet aan het schriftelijkheidsvereiste heeft voldaan. De rechtbank oordeelt dat het voor deze kwestie doorslaggevend is dat vastgesteld moet kunnen worden of de mededeling de geadresseerde heeft bereikt. Of dit digitaal of fysiek gebeurt doet daar niets aan af. In casu is hieraan voldaan, de vorderingen worden dan ook afgewezen.

IT 3483

Nieuw: Multidisciplinaire aspecten van COVID-19 apps

Recent is het boek ‘Multidisciplinaire aspecten van COVID-19 apps’ van Victor de Pous en Natascha van Duuren verschenen. Naar aanleiding van contact tracing applicaties (COVID-19 apps), ten behoeve van een geautomatiseerd identificatie- en waarschuwingsproces van personen die mogelijk in contact zijn geweest met een besmet persoon, ontstaan telkens dilemma’s, keuzes en controverses; en niet alleen ten aanzien van de bescherming van onze persoonlijke levenssfeer. De bundel grijpt deze uiteenlopende gebeurtenissen en nationale verschillen aan om inzicht te krijgen in een aantal aspecten van ICT en de digitale samenleving, circa 75 jaar na de introductie van elektronische gegevensverwerking in de praktijk.

IT 3482

"Gestalkt" aflevering mag worden uitgezonden

Rechtbank 16 apr 2021, IT 3482; (Eisers tegen Skyhigh), http://www.itenrecht.nl/artikelen/gestalkt-aflevering-mag-worden-uitgezonden

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 16 april 2021, IEF 19901, IT 3482, C/16/519372 / KL ZA 21-75 (Eisers tegen Skyhigh) Eisers claimen slachtoffer te zijn van stalking door de ex van een van hen. Zij hebben een redacteur benaderd van het programma "Gestalkt", geproduceerd door Skyhigh, over mogelijke deelname aan het programma als slachtoffer van stalking. Later bleek dat ook de ex eisers heeft beschuldigd van stalking. Eisers zijn vervolgens onaangekondigd opgenomen voor het programma, op het moment waarop zij achter deze beschuldiging kwamen. Tot hun verbazing bleek ineens dat Skyhigh in de aflevering juist de ex wilde gaan neerzetten als slachtoffer van stalking door eisers. Eisers hebben hier geen toestemming voor gegeven en vorderen van Skyhigh de aflevering niet openbaar te maken, dan wel hen onherkenbaar hierin te maken. De voorzieningenrechter oordeelt dat Skyhigh de aflevering gewoon mag uitzenden, mits zij eisers daarin onherkenbaar in beeld brengt.

IT 3481

Domeinnaamhouder niet aansprakelijk voor beelden huwelijk Grapperhaus

Rechtbank 9 apr 2021, IT 3481; ECLI:NL:RBAMS:2021:1807 (Eiser tegen Hostnet), http://www.itenrecht.nl/artikelen/domeinnaamhouder-niet-aansprakelijk-voor-beelden-huwelijk-grapperhaus

Rechtbank Amsterdam 9 april 2021, IEF 19900, IT 3481, ECLI:NL:RBAMS:2021:1807 (Eiser tegen Hostnet) Eiser is fotograaf. Op 22 augustus 2020 heeft hij foto- en filmopnames gemaakt van het huwelijk van Ferdinand Grapperhaus. Op 2 september 2020 is er op de website commonsensetv.nl een post geplaatst onder de titel “Nieuwe foto’s handenschuddende en knuffelende Grapperhaus” waarin o.a. beelden, gemaakt door eiser, zijn opgenomen. Daarnaast is ook het logo van CommonSenseTV op de beelden te zien. De domeinnaam commonsensetv.nl is door Hostnet als registrar bij SIDN geregistreerd. Eiser is van mening dat Hostnet hierdoor inbreuk maakt op de auteursrechten die hij over zijn beelden beschikt. De rechtbank oordeelt dat als iemand een foto of filmpje dat inbreuk maakt op een auteursrecht op een website post, de domeinnaamhouder daarmee niet automatisch inbreuk maakt op dat auteursrecht. Daarmee wijst zij de vorderingen van eiser af, omdat Hostnet geen maatregelen kon nemen tegen de door eiser aangekaarte inbreuk.

IT 3480

Uitlatingen over ING zijn onrechtmatig

Rechtbank 12 apr 2021, IT 3480; ECLI:NL:RBAMS:2021:1808 (ING tegen de Stichting), http://www.itenrecht.nl/artikelen/uitlatingen-over-ing-zijn-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 april 2021, IT 3480, ECLI:NL:RBAMS:2021:1808 (ING tegen de Stichting) De Stichting Vrouwe Justitia in Verval heeft op haar website een aantal uitlatingen gedaan over medewerkers van ING, een advocaat en notarissen. De voorzitter van de stichting heeft al jarenlang een conflict met ING, waarover vele juridische procedures zijn gevoerd. De voorzitter is in bijna alle procedures in het ongelijk gesteld. Zij is het daar niet mee eens en noemt op haar website de bankmedewerkers, advocaat en notarissen ‘misdrijfplegers’, ‘bedriegers’ en ‘machtsmisbruikers’ en beschuldigt hen van ‘intimidatie’ en ‘corruptie’. Deze kwalificaties vinden onvoldoende steun in de feiten. Volgens de voorzieningenrechter handelt de stichting hierom onrechtmatig en moet deze de uitingen en foto’s verwijderen op straffe van dwangsommen.

IT 3479

Afwezigheid persoonsgegevens niet ongeloofwaardig

Rechtbank 30 mrt 2021, IT 3479; ECLI:NL:RBDHA:2021:3038 (Eiser tegen college van B&W Delft), http://www.itenrecht.nl/artikelen/afwezigheid-persoonsgegevens-niet-ongeloofwaardig
Data-Unsplash

Rechtbank Den Haag 30 maart 2021, IT 3479, ECLI:NL:RBDHA:2021:3038 (Eiser tegen college van B&W Delft) Eiser heeft het college van B&W van Delft verzocht om inzage in zijn persoonsgegevens die door het college worden verwerkt op grond van de AVG. Bij het primaire besluit heeft het college een overzicht verstrekt waarin staat welke persoonsgegevens van eiser zijn verwerkt. Daarbij heeft het college vermeld dat geen dossier van eiser is aangetroffen. Eiser voert aan dat verstrekte gegevens door het college onvolledig zijn en vindt het ongeloofwaardig dat het dossier is vernietigd. De rechtbank verklaart het beroep van eiser ongegrond omdat deze het niet aannemelijk heeft gemaakt dat er meer persoonsgegevens dienen te zijn.

IT 3477

Webinar ePrivacy op 22 april. Aanmelden nog mogelijk!

Spijker jezelf bij, vanaf je bureau tussen de bedrijven door, met actualiteiten ePrivacy. In één uur weer op de hoogte na dit webinar met een praktische steek en met ruimte voor verdieping. Op 22 april licht Herwin Roerdink (Vondst Advocaten) de nieuwe regels rond telemarketing toe, de wijzigingen in de ePrivacyverordening en meer ontwikkelingen in dit vakgebied.

Op de agenda staan onder meer:

ePrivacy verordening: in januari 2021 is de tekst van de verordening op onderdelen gewijzigd. Wat zijn de gevolgen en wat is het standpunt van de EBPD?
Marketing zonder cookies, kan dat? Het gebruik van tracking cookies staat onder druk, maar het online volgen van personen houdt niet op; hier bestaan alweer nieuwe methoden voor. Stel dat cookies verdwijnen, wat komt daar voor in de plaats en met welke gevolgen?
Voetbal TV: over de boete van de AP, een gerechtvaardigd belang, en de uitspraak van de rechtbank.
Telemarketing: hoe zien de nieuwe regels eruit?

Wanneer: donderdag 22 april, van 9:30 – 10:30 uur (met ruimte voor uitloop).
Aanmelden kan via deze link, of via info@delex.nl.

IT 3476

Psycholoog moet uit zwarte lijst worden gehaald

Hof 6 apr 2021, IT 3476; ECLI:NL:GHARL:2021:3206 (Appellant tegen Stichting SIN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/psycholoog-moet-uit-zwarte-lijst-worden-gehaald

Hof Arnhem-Leeuwarden 6 april 2021, IT 3476, ECLI:NL:GHARL:2021:3206 (Appellant tegen Stichting SIN) Appellant is werkzaam geweest als gezondheidszorgpsycholoog en wenst dat zijn gegevens weggehaald worden van de websites van Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland (Stichting SIN), onder meer van de zwartelijstartsen. Anders dan de rechtbank wijst het hof de vordering toe. De door Stichting SIN omschreven doelen, namelijk verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg, wordt niet gerechtvaardigd door het blijven vermelden van de naam van appellant op de zwartelijstartsen van haar websites en de daaraan gekoppelde hyperlink naar de uitspraken van het CTG uit 2010. Stichting SIN handelt hier jegens appellant onrechtmatig. De vermelding is tevens disproportioneel nu appellant ook niet meer is terug te vinden in het BIG-register omdat hij meer dan 10 jaar geleden is doorgehaald.

IT 3475

Verwijdering van BKR-registratie wegens ontbreken van belang

Rechtbank 4 mrt 2021, IT 3475; ECLI:NL:RBAMS:2021:1721 (Verzoeker tegen Funding Circle), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verwijdering-van-bkr-registratie-wegens-ontbreken-van-belang

Rechtbank Amsterdam 4 maart 2021, IT 3475, ECLI:NL:RBAMS:2021:1721 (Verzoeker tegen Funding Circle) Verzoeker heeft vanaf 2014 een eenmanszaak gerund. Zijn onderneming hield zich bezig met online marketing en het verzorgen van advertenties van opdrachtgevers. Funding Circle exploiteert een online platform waar zij namens één of meer investeerders zakelijke kredieten aanbiedt aan bedrijven. Zij heeft in 2018 een zakelijk krediet aan verzoeker verstrekt. Verzoeker is een jaar later, na o.a. een strafrechtelijke veroordeling, in betalingsproblemen geraakt. Hierop heeft Funding Circle besloten het krediet op te eisen en een BKR-registratie ervan te laten maken. Verzoeker vordert dat Funding Circle deze registratie laat verwijderen. De rechtbank wijst de vordering van verzoeker toe, omdat Funding Circle er onvoldoende in is geslaagd om een zwaarwegend belang aan te tonen voor het in stand houden van de BKR-registratie.

IT 3474

Verplichtingen van leverancier niet goed begrepen

, IT 3474; (Afnemer tegen BV), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verplichtingen-van-leverancier-niet-goed-begrepen
SGOA

SGOA 2019, IT 3474; vonnis 42 (Afnemer tegen BV) Afnemer heeft in oktober 2017 met leverancier een overeenkomst gesloten over de technische ontwikkeling van het platform 'Controlscreen'. In 2018, nadat het platform al beschikbaar was gesteld aan afnemer, zijn er problemen geconstateerd door afnemer bij Controlscreen. Afnemer stelt dat zij schade heeft geleden door deze problemen en dat leverancier hiervoor aansprakelijk is, wegens tekortkoming in de nakoming van hun overeenkomst. De arbiters van SGOA wijzen deze vordering van afnemer af omdat zij het niet bewezen achten dat leverancier tekort is geschoten in haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze oordelen namelijk dat de verplichtingen van leverancier niet goed begrepen zijn door afnemer.

IT 3473

Inhoudsopgave Computerrecht 2021-02

Computerrecht 2021, afl. 2 - Inhoudsopgave

EDITORIAL
57    Van zorgen over privacy naar zorgen over administratieve rompslomp / p. 145
J.J. Oerlemans

ARTIKELEN
58    De anonieme, elektronische auteursrechtoverdracht / p. 146
In dit artikel bespreekt de auteur op basis van een recente casus de eisen van de elektronische auteursrechtoverdracht, met een focus op het gebruik van pseudoniemen.
S.A.K. d’Azevedo

59    Tijd voor een nieuwe bewaarplicht? / p. 151
In Nederland en België is er al jarenlang discussie of een bewaarplicht van telecommunicatiegegevens bij aanbieders van elektronische communicatiediensten is toegestaan. In het arrest La Quadrature du Net e.a. (Computerrecht 2021/62) biedt het EU Hof van Justitie beperkte mogelijkheden voor het invoeren van een bewaarplicht door lidstaten. Dit artikel analyseert het arrest en maakt duidelijk in welke vorm een bewaarplicht eventueel mogelijk is ter bestrijding van ernstige criminaliteit.
J.J. Oerlemans, M. Hagens & S. Royer

IT 3472

Geen toestemming voor plaatsen beeldmateriaal minderjarige

Rechtbank 7 apr 2021, IT 3472; ECLI:NL:RBOVE:2021:1506 (Eiseres tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geen-toestemming-voor-plaatsen-beeldmateriaal-minderjarige

Vzr. Rechtbank Overijssel 7 april 2021, IT 3472, ECLI:NL:RBOVE:2021:1506 (Eiseres tegen gedaagde) Eiseres heeft een relatie gehad met X. Deze hebben destijds samen een kind gekregen. Later zijn de twee uit elkaar gegaan en heeft X een relatie gekregen met gedaagde. Het kind uit de eerdere relatie van X verbleef grotendeels bij hem. Vervolgens is de relatie tussen X en gedaagde ook ten einde gekomen. Gedaagde heeft hierna beeldmateriaal van het kind op social media geplaatst, zonder enige vorm van toestemming van eiseres of X. Dit is volgens eiseres in strijd met de AVG. De voorzieningenrechter gaat mee in dit standpunt, gezien het feit dat het kind minderjarig is en eiseres als wettelijk vertegenwoordiger geen toestemming heeft gegegeven voor het plaatsen van het beeldmateriaal. Deze beveelt gedaagde daarmee tot verwijdering van de beelden.

IT 3471

Nazorgverplichting na einde samenwerkingsovereenkomst

Hof 23 feb 2021, IT 3471; ECLI:NL:GHAMS:2021:534 (DataQuint tegen Antea), http://www.itenrecht.nl/artikelen/nazorgverplichting-na-einde-samenwerkingsovereenkomst

Hof Amsterdam 23 februari 2021, IT 3471, ECLI:NL:GHAMS:2021:534 (DataQuint tegen Antea) Softwareontwikkelaar DataQuint verleende licenties op softwareproducten aan ingenieursbureau Antea die deze omzette in haar eigen huisstijl en aanbood aan Nederlandse gemeenten, haar klanten. De samenwerkingsovereenkomst is per 31 december 2019 geëindigd maar partijen zijn verdeeld over diverse afwikkelingskwesties. Daarbij gaat het onder meer over de vraag of DataQuint gehouden is om gedurende vier jaar na het einde van de overeenkomst licenties en ondersteunende diensten te blijven verlenen. Verder strijden partijen over de vraag of DataQuint concurrerende diensten mag aanbieden na het einde van de samenwerking. De rechtbank kwam tot een gedeeltelijke voortzetting van de dienstverlening, waar DataQuint tegen in beroep is gegaan. Het hof verwerpt echter de grieven van DataQuint en bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Zij gaat ook niet mee in de vordering van Antea om DataQuint te verbieden concurrerende diensten aan te bieden.

IT 3470

HR: bemiddeling als 'reisagent' heeft lage drempel

Hoge Raad 9 apr 2021, IT 3470; ECLI:NL:HR:2021:527 (Bpf Reisbranche tegen Booking.com), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hr-bemiddeling-als-reisagent-heeft-lage-drempel

HR 9 april 2021, IT 3470, ECLI:NL:HR:2021:527 (Bpf Reisbranche tegen Booking.com) De welbekende hotelboekingssite Booking.com heeft altijd zijn pensioenzaken door een andere partij laten regelen om zo, naar eigen zeggen, flexibiliteit voor een groot en divers werknemersbestand te waarborgen. Het bedrijfstakpensioenfonds voor de reisbranche (Bpf Reisbranche) is van mening dat Booking.com dit helemaal niet mag doen omdat zij aangemerkt dient te worden als 'reisagent'. Om deze reden zou zij deel moeten nemen aan Bpf Reisbranche. Een belangrijke voorwaarde voor deze kwalificatie is dat de site 'bemiddelt' bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen klanten en hotels. De rechtbank en het hof vonden dat Booking.com hier niet aan voldeed, de Hoge Raad is anderzijds wel degelijk van mening dat Booking.com bemiddelt. Hierbij hanteert zij een vrij lage drempel voor het begrip, waarbij het beheren van een website waarop een overeenkomst tot stand kan komen al voldoende kan zijn. De Hoge Raad verwijst hiermee het arrest terug naar het hof.

IT 3464

Actualiteiten ePrivacy op donderdag 22 april

Spijker jezelf bij, vanaf je bureau tussen de bedrijven door, met actualiteiten ePrivacy. In één uur weer op de hoogte na dit webinar met een praktische steek en met ruimte voor verdieping. Op 22 april licht Herwin Roerdink (Vondst Advocaten) de nieuwe regels rond telemarketing toe, de wijzigingen in de ePrivacyverordening en meer ontwikkelingen in dit vakgebied.

Op de agenda staan onder meer:

ePrivacy verordening: in januari 2021 is de tekst van de verordening op onderdelen gewijzigd. Wat zijn de gevolgen en wat is het standpunt van de EBPD?
Marketing zonder cookies, kan dat? Het gebruik van tracking cookies staat onder druk, maar het online volgen van personen houdt niet op; hier bestaan alweer nieuwe methoden voor. Stel dat cookies verdwijnen, wat komt daar voor in de plaats en met welke gevolgen?
Voetbal TV: over de boete van de AP, een gerechtvaardigd belang, en de uitspraak van de rechtbank.
Telemarketing: hoe zien de nieuwe regels eruit?

Wanneer: donderdag 22 april, van 9:30 – 10:30 uur (met ruimte voor uitloop).
Aanmelden kan via deze link, of via info@delex.nl.

IT 3469

Landingspagina alleen onvoldoende voor normaal gebruik

30 mrt 2021, IT 3469; (Traveltrex tegen Rotterdam Leisure Holding), http://www.itenrecht.nl/artikelen/landingspagina-alleen-onvoldoende-voor-normaal-gebruik

Hof Den Haag 30 maart 2021, IEF 19878, IT 3469; C/10/550483 / HA ZA 18-489 (Traveltrex tegen RLH) TravelTrex organiseert wintersportreizen in Europa. In Duitsland doet ze dat onder de naam Snowtrex, in de Benelux onder de naam WinterTrex. RLH organiseert zomer- en wintervakanties en is houder van het Beneluxmerk 'SnowTrex'. In eerste aanleg [IEF 18819] meende de rechtbank dat partijen over het merk SnowTrex afspraken hadden gemaakt wat betreft gebruik in de Benelux. TravelTrex gebruikte door heel Europa heen al het merk SnowTrex, alleen niet in de Benelux want daar was RLH merkrechthouder. Dit arrest van de rechtbank wordt vernietigd. Het merk SnowTrex wordt vervallen verklaard. RHL heeft het merk niet ‘normaal gebruikt’ in een aaneengesloten periode van 5 jaren. Het enkel hebben van een landingspagina op internet is onvoldoende om te kunnen spreken van normaal gebruik.

IT 3468

Bijzondere MMA Jurisprudentielunch op 19 mei

Op afstand, maar hij is nog even terug voor de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht dit voorjaar: Bernt Hugenholtz (emeritus hoogleraar UvA / IvIR). Vanuit zijn nieuwe residentie neemt hij op woensdag 19 mei het gedeelte Auteursrecht voor zijn rekening tijdens deze voorjaarseditie van deze halfjaarlijkse jurisprudentielunch.

Vaste sprekers Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek) en Charles Gielen (NautaDutilh) geven een analyse van de relevante uitspraken in respectievelijk het Merken- en het Modellenrecht.

Kortom: het wordt een bijzondere editie dit voorjaar. Zet lunch en laptop klaar, en u bent in een paar uur tijd weer volledig op de hoogte. Aanmelden? Dit kan via de website of via info@delex.nl

Tijd: 13.00 - 16.15 uur
Accreditatie: 3 PO punten

IT 3467

Sonos gelijkgesteld in incident over relatieve bevoegdheid

Rechtbank 17 mrt 2021, IT 3467; ECLI:NL:RBDHA:2021:2929 (Google tegen Sonos), http://www.itenrecht.nl/artikelen/sonos-gelijkgesteld-in-incident-over-relatieve-bevoegdheid

Rechtbank Den Haag 17 maart 2021, IEF 19876, IT 3467, ECLI:NL:RBDHA:2021:2929 (Google tegen Sonos) Incidenteel vonnis. Google’s vorderingen in de hoofdzaak zien op een verbod inbreuk te maken op de buitenlandse delen van het octrooi in kwestie in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Finland dan wel onrechtmatig te handelen door die inbreuk in genoemde landen te faciliteren. Sonos vordert in dit incident dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart omdat Google zich niet beroept op een Nederlands deel van het octrooi. De rechtbank gaat hierin mee en stelt dat op basis van artikel 80 lid 2 sub a ROW niet zij, maar de rechtbank Midden-Nederland over de relatieve bevoegdheid beschikt om van het geschil kennis te nemen.