IT 3150

Rabobank mag anti-skimsysteem zonder toestemming gebruiken

7 apr 2020, IT 3150; ECLI:NL:GHAMS:2020:1249 (Eiser tegen Rabobank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/rabobank-mag-anti-skimsysteem-zonder-toestemming-gebruiken

Hof Amsterdam 7 april 2020, IT 3150; ECLI:NL:GHAMS:2020:1249 (Eiser tegen Rabobank) Eiser zendt de bank een beschrijving toe van een zelfbedachte methode om skimmen te bestrijden. Daarna introduceert de bank een dergelijke methode. Deze zaak gaat over de vraag of het Rabobank vrij staat een bepaalde methode ter beperking van schade door ‘skimmen’ te gebruiken zonder toestemming van of vergoeding aan eiser. De rechtbank wijst zijn eisen af. Volgens de rechtbank kunnen de stellingen van eiser niet leiden tot het oordeel dat Rabobank in februari 2012 aan hem geheimhouding zou hebben toegezegd met betrekking tot het door hem gepresenteerde idee. Bovendien is gebleken dat Rabobank al geruime tijd voor het contact met eiser in februari 2012 intern overleg voerde over eenzelfde werkwijze om schade door skimmen te beperken. Het stond Rabobank daarom vrij deze middelen zonder toestemming van of vergoeding aan eiser in de praktijk te brengen, aldus de rechtbank. Het hof bekrachtigt dit vonnis.

IT 3151

Benelux Merkencongres 2020: net even anders!

Als altijd volledig, actueel en praktijkgericht: het Benelux Merkencongres van deLex!
We pakken het dit jaar iets anders aan, met een programma dat is verdeeld over twee dagen. Op donderdag 11 juni organiseren we een online sessie. Op dinsdag 6 oktober volgt deel twee, hopelijk offline in hotel Jakarta, met aansluitend een borrel.
 
Dagvoorzitters Martin Senftleben en Tobias Cohen Jehoram staan garant voor boeiende en inspirerende dagen met experts uit binnen- en buitenland. De sessies zijn persoonlijk gericht en interactief. We zorgen voor pauzes en natuurlijk krijgt u ruimte om vragen te stellen.

Programma donderdag 11 juni
12.00 – 15.30 uur, online

  • Actualiteiten Merkenrecht, Martin Senftleben
  • Merkwaardering in de praktijk, door experts van Duff & Phelps
  • Verwijzend merkgebruik, nieuwe wetgeving en nieuwe jurisprudentie, Adonna Alkema

Programma dinsdag 6 oktober
12.30 – 17.00 uur, Hotel Jakarta

  • Merkdepots te kwader trouw, vanuit het gezichtspunt van rechter Sir Richard Arnold, High Court of Justice / Court of Appeal
  • Hoe verder na Red Bull/Adidas/Hartwell? Bas Kist (Chiever) biedt perspectief
  • Reparatie en hervullen van gemerkte waren, Tobias Cohen Jehoram

 
Kunt u niet op één van deze dagen? Geen probleem: het is ook mogelijk om alleen in juni of september deel te nemen. Neem daarvoor rechtstreeks contact op via info@delex.nl

We kijken uit naar twee inspirerende middagen en verwelkomen u graag!

IT 3148

Kamerstuk: brief internetcriminaliteit van minister Grapperhaus

Op 20 mei heeft minister Grapperhaus aan de voorzitter van de Tweede Kamer de brief internetcriminaliteit gestuurd. Hierin gaat hij in op enkele belangrijke dilemma's bij de aanpak van internetcriminaliteit.

Zo zal ik in deze brief ingaan op de relatie tussen de opsporing en het behouden van het open en vrije karakter van het internet. Dit geldt zowel voor de toegang daartoe als de bewegingsvrijheid er op, inclusief de bescherming van de privacy van gebruikers. Mijn inzet is er ten eerste op gericht om de online anonimiteit van verdachten van strafbare feiten zoveel mogelijk weg te nemen, zonder daarbij het open karakter van het internet aan te tasten.
Ten tweede span ik mij, zowel op nationaal als op Europees en internationaal niveau, in voor het veilig gebruik van een open internet, onder andere door het schoonhouden daarvan, en aan een effectieve preventieve aanpak en opsporing van strafbare feiten. Dit is deels een klassieke opsporingstaak, maar gaat vaak ook in samenwerking met service providers en aanbieders van content, die hier ook een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Die verantwoordelijkheid wordt steeds meer genomen, hetgeen ik toejuich. Daar waar dat niet geval is spreek ik hen er op aan en werk ik aan het uitbreiden van de wettelijke instrumenten, waarbij een goede balans moet worden gevonden tussen de belangen van alle betrokken partijen.
Tot slot werk ik in internationaal verband aan het vergroten van de mogelijkheden om grensoverschrijdende opsporing in samenhang met andere landen te versnellen en te vergemakkelijken. Het grootste deel van het internetgebruik is inherent grensoverschrijdend van karakter en dit levert obstakels op voor de opsporing in Nederland, net zoals dat obstakels in andere landen oplevert.

Lees verder op Tweede Kamer.nl.

IT 3147

Advies Raad van State inzake voorstel van wet houdende wijziging Auteurswet

Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt)

Het voorstel wijzigt verschillende wetten om richtlijn 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt te implementeren. Deze richtlijn vormt onderdeel van een groter pakket aan maatregelen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld in het kader van haar strategie voor een Digitale Eengemaakte Markt (DSM). De richtlijn beoogt in het bijzonder tegemoet te komen aan snelle technologische ontwikkelingen die veranderingen hebben gebracht in de manier waarop werken en andere materialen worden gecreëerd, geproduceerd, verspreid en geëxploiteerd.

Lees verder op Overheid.nl.

IT 3152

Meld u aan voor Nederlands Octrooicongres op 9 juni

Wat goed is, komt snel, zo ook het Nederlands Octrooicongres 2020! Binnenkort gaan we alweer van start, met een gesplitst programma deze keer: op dinsdag 9 juni vindt het eerste deel plaats, online. Bij deel 2 op dinsdag 8 september hopen we u, samen met dagvoorzitters Gertjan Kuipers en Peter Blok weer ‘in het echt’ te ontmoeten.

De onderwerpen op 9 juni:

  • Jurisprudentie 2019/2020, door Gertjan Kuipers
  • De voorgenomen wijzigingen in de Rijksoctrooiwet, door Marc van der Burg (Nederlands Octrooibureau)
  • Het derde onderwerp “Wat goed is komt snel - liefde en kort geding in tijden van corona”, wordt gepresenteerd door Constant van Nispen en Anne Marie Verschuur. Daarin komen in ieder geval de afstemmingsregel, het spoedeisend belang en de belangenafweging aan de orde.

Het volledige programma van beide dagen staat op de website. Kunt u niet op één van deze dagen? Geen probleem: het is ook mogelijk om alleen in juni of september deel te nemen. Neem daarvoor rechtstreeks contact op via info@delex.nl

We kijken uit naar twee inspirerende middagen en verwelkomen u graag!

IT 3145

Onrechtmatige reviews op Google Maps

Rechtbank 18 mei 2020, IT 3145; ECLI:NL:RBOBR:2020:2626 (Reviews op Google Maps), http://www.itenrecht.nl/artikelen/onrechtmatige-reviews-op-google-maps

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 18 mei 2020, IEF 19215, IT 3145; ECLI:NL:RBOBR:2020:2626 (Reviews op Google Maps) Eiser is een gerechtelijk deskundige. Eiser wordt geconfronteerd met recensies (‘reviews’) die via Google Maps op de bedrijfspagina van Eiser worden geplaatst. De gerechtelijk deskundige stelt dat de reviews onrechtmatig zijn en zijn geplaatst door betrokkenen in een geschil waarvoor de deskundige eerder een deskundigenbericht heeft opgesteld. In kort geding wordt verwijdering van de reviews en een verbod om vergelijkbare uitlatingen openbaar te maken gevorderd. Gedaagden ontkennen dat zij achter een deel van de reviews schuilgaan en stellen dat zij door het plaatsen van de reviews het publiek belang dienen. Geoordeeld wordt dat uit de inhoud en timing van publicatie van de reviews blijkt dat gedaagden de reviews hebben geplaatst. Hoewel men zich kritisch en opiniërend mag uitlaten in een recensie of review, zijn bepaalde in de betrokken reviews vermelde feiten onjuist en bedienen gedaagden zich van kwalificaties met een sterk feitelijk karakter, die gedaagden niet of onvoldoende onderbouwen. Bovendien hebben gedaagden er bewust voor gekozen om de reviews op het medium Google Maps te plaatsen, waardoor zij een groot publiek zouden (kunnen) bereiken. Het gevorderde bevel tot verwijdering en het verbod worden toegewezen.

IT 3144

Actualiteitenlunch Reclamerecht - Aanmelden nog mogelijk!

Zet lunch en laptop klaar en schuif aan tijdens de Actualiteitenlunch Reclamerecht van deLex op woensdag 27 mei! Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) en Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) loodsen u in hoog tempo door de relevante rechtspraak en nieuwe Europese regelgeving.

De onderwerpen zijn onder meer: reclame en misleiding in games en apps, prijspersonalisering in Europa, duurzaamheidsclaims, reclame versus de vrijheid van meningsuiting, reclame in coronatijd, en nog veel meer....

Ook online zorgen we voor een persoonlijk gerichte, interactieve sessie, met ruimte voor vragen. Let op: het aantal plaatsen is beperkt.


Accreditatie: 2 opleidingspunten
Tijd: 12.15 – 14.30 uur

IT 3143

Internetconsultatie verzamelwet gegevensbescherming

Het wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming strekt tot wijziging van de UAVG en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht. De einddatum van de consultatie is 14 juli.

Lees verder.

IT 3141

Verzoek verwijdering registraties IR en EVR afgewezen

Hof 28 apr 2020, IT 3141; ECLI:NL:GHARL:2020:3464 (Vervalsing fiscaal overzicht), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verzoek-verwijdering-registraties-ir-en-evr-afgewezen

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 april 2020, IT 3141; ECLI:NL:GHARL:2020:3464 (Vervalsing fiscaal overzicht) ABN AMRO heeft appellante eind 2016 een hypothecaire lening verstrekt voor de aankoop en verbouwing van een woning. Op 21 december 2018 heeft ABN AMRO appellante opgenomen in het Incidenten Register (hierna: IR) en het Externe Verwijzigingsregister (hierna: EVR) voor de maximale duur van 8 jaar. ABN AMRO heeft vervolgens de bancaire relatie met appellante opgezegd, de hypothecaire lening opgeëist en de executoriale verkoop van de woning in gang gezet. ABN AMRO is hiertoe overgegaan omdat haar is gebleken dat bij de hypotheekaanvraag vanaf het e-mailadres van appellante een vervalst fiscaal overzicht van de bankrekening van appellante bij Lloyds Bank is verstrekt. Appellante  heeft erkend dat het fiscaal overzicht is vervalst, maar heeft betwist dat zij het overzicht heeft vervalst en dat dit door haar aan ABN AMRO per e-mail is verzonden.

IT 3136

Nederlands Octrooicongres in twee delen

Actueel, volledig en praktijkgericht: het Nederlands Octrooicongres! Met paneldiscussies, uitgebreide jurisprudentieoverzichten, uitspraken van het EOB en diverse actuele onderwerpen.

Dit jaar verdelen we het programma over twee dagen: een online sessie op dinsdag 9 juni, gevolgd door een tweede deel op dinsdag 8 september, op een locatie in Amsterdam. Dagvoorzitters Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek) en Peter Blok (Gerechtshof Den Haag, CIER) zorgen, samen met experts uit binnen- en buitenland, voor twee inspirerende middagen!

 

IT 3142

Verspreiden van niet-geanonimiseerd vonnis is in strijd met AVG

Rechtbank 28 apr 2020, IT 3142; ECLI:NL:RBNNE:2020:1828 (Eiser tegen Nijestee), http://www.itenrecht.nl/artikelen/verspreiden-van-niet-geanonimiseerd-vonnis-is-in-strijd-met-avg

Ktr. Rechtbank Noord-Nederland 28 april 2020, IT 3142; ECLI:NL:RBNNE:2020:1828 (Eiser tegen Nijestee) Eiser heeft een huurovereenkomst gesloten met Nijestee met betrekking tot de zelfstandige woning. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland van 23 juni 2017 is eiser veroordeeld om haar woning te ontruimen en ter vrije beschikking te stellen van Nijestee gedurende de periode dat Nijestee aan de woning de geplande werkzaamheden verricht en de woning gedurende de uitvoering van de geplande werkzaamheden niet te betreden. Bij vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland is onder meer de huurovereenkomst tussen eiser en Nijestee met betrekking tot de woning ontbonden en eiser veroordeeld tot ontruiming ervan.

IT 3140

Is een digitale opslagruimte een gegevensdrager?

Hoge Raad 12 mei 2020, IT 3140; ECLI:NL:HR:2020:799 (Digitale opslagruimte), http://www.itenrecht.nl/artikelen/is-een-digitale-opslagruimte-een-gegevensdrager

HR 12 mei 2020, IT 3140; ECLI:NL:HR:2020:799 (Digitale opslagruimte) Het cassatiemiddel klaagt onder meer dat de bewezenverklaring, voor zover inhoudende dat de verdachte “een gegevensdrager, te weten een digitale opslagruimte (Skydrive)” in zijn bezit heeft gehad, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, althans onbegrijpelijk is gemotiveerd. De vraag die gesteld wordt aan de Hoge Raad is: ‘Is een digitale opslagruimte een gegevensdrager a.b.i. art. 240b Sr?’

Er wordt overwogen dat er, in het geval van digitale opslag door gebruik van een clouddienst, onderscheid moet worden gemaakt tussen de voor de gebruiker beschikbare digitale opslagruimte en de gegevensdrager waarop die opslagruimte zich bevindt. Volgens de wetsgeschiedenis heeft de term 'bezit' a.b.i. art. 240b SR een fysieke connotatie, dus heeft het Hof dit verkeerd beoordeeld door bewezen te verklaren dat verdachte  “een gegevensdrager, (...) te weten een digitale opslagruimte (Skydrive)” in zijn bezit heeft gehad.

Doordat er bewezen is verklaard dat verdachte een latop in bezit had, leidt dit niet tot cassatie. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat, indien het gewraakte onderdeel uit de bewezenverklaring vervalt, de aard en de ernst van hetgeen is bewezenverklaard in zijn geheel beschouwd niet worden aangetast, terwijl ook de kwalificatie van het bewezenverklaarde ongewijzigd blijft. Het beroep wordt verworpen.

IT 3139

Facebook treft voldoende maatregelen tegen nep-bitcoin advertenties

Rechtbank 15 mei 2020, IT 3139; ECLI:NL:RBAMS:2020:2602 (Presentator en AVROTROS tegen Facebook), http://www.itenrecht.nl/artikelen/facebook-treft-voldoende-maatregelen-tegen-nep-bitcoin-advertenties
Facebook

Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 mei 2020, IEF 19208, IT 3139, RB 3414; ECLI:NL:RBAMS:2020:2602 (Presentator en AVROTROS tegen Facebook) Kort geding. Presentator en AVROTROS vorderen dat Facebook (i) ieder onrechtmatig handelen jegens hen - het toestaan van advertenties op Facebook en Instagram waar naam en portret van de presentator in verband worden gebracht met (investeringen in) Bitcoin of andere cryptovaluta - staakt en gestaakt houdt; (ii) alle identificerende gegevens van de voor de advertenties verantwoordelijke partijen afgeeft. Facebook voert onder meer aan dat zij al alles doet wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om deze advertenties tegen te gaan. Volgens Facebook is het echter ondoenlijk en technisch onmogelijk om te garanderen dat dergelijke advertenties niet meer zullen verschijnen. Geoordeeld wordt dat Facebook vooralsnog voldoende maatregelen treft om nep-bitcoin advertenties met bekende Nederlanders te weren. Facebook handelt niet onrechtmatig geacht jegens eiser en AVROTROS, omdat onvoldoende is geconcretiseerd welke extra maatregelen Facebook op dit moment zou kunnen en moeten treffen. De vordering tot het verstrekken van identificerende gegevens van adverteerders wordt toegewezen.

IT 3138

Overeenkomst software-pilot is correct nagekomen

Hof 7 apr 2020, IT 3138; (Otys tegen Ordina), http://www.itenrecht.nl/artikelen/overeenkomst-software-pilot-is-correct-nagekomen

Hof Arnhem-Leeuwarden 7 april 2020, IT 3138 (Otys tegen Ordina) De zaak betreft een geschil over de uitvoering van een pilot door Otys, een bedrijf dat recruitment-software levert, ten behoeve van Ordina, een ICT-dienstverlener. Otys vordert betaling van de facturen, stellende dat zij correct is nagekomen. Ordina is van mening dat de kwaliteit van de opgeleverde software dermate slecht is, dat zij de overeenkomst zonder ingebrekestelling mag ontbinden. Otys meent dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is ontbonden. Otys wordt in het gelijk gesteld. Dat de software verder van zodanige kwaliteit was dat deze ook na aanpassing niet aan de overeengekomen garanties zou kunnen voldoen en Ordina daarom redelijkerwijs kon voorzien dat niet kon worden nagekomen, wordt onvoldoende onderbouwd geacht. Ordina wordt veroordeeld tot betaling.

IT 3137

VAN RAPPARD MINNEBOO wordt VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG

Helmer Klingenberg heeft zich per 7 mei 2020 als partner aangesloten bij het in Amsterdam gevestigde advocatenkantoor van Godert van Rappard en Roald Minneboo dat zich specifiek richt op intellectueel eigendoms-, informatietechnologie-, privacy- en commercieel contractenrecht.
Helmer heeft als advocaat meer dan 10 jaar ervaring bij NautaDutilh, Van Doorne en in-house bij multinationals, waar hij zich heeft gespecialiseerd in het intellectueel eigendoms-, informatietechnologie- en contractenrecht.
Als gevolg van de komst van Helmer gaat het kantoor verder onder de naam VAN RAPPARD MINNEBOO KLINGENBERG. De focus op IE, IT, privacy en contractenrecht blijft ongewijzigd.

IT 3135

Benelux Merkencongres op 11 juni en 6 oktober

Op 11 juni staat het Benelux Merkencongres 2020 gepland. Natuurlijk gaat dat gewoon door. Maar we pakken het dit jaar iets anders aan.
We verdelen het programma over 2 dagen: op 11 juni organiseren we een online sessie. Op 6 oktober volgt deel 2, hopelijk offline, op een locatie in Amsterdam.
Dagvoorzitters Martin Senftleben en Tobias Cohen Jehoram staan garant voor boeiende en inspirerende dagen met experts uit binnen- en buitenland. De sessies zijn interactief. We zorgen voor pauzes en natuurlijk krijgt u ruimte om vragen te stellen. U bent na afloop weer helemaal bij. 

IT 3132

Inbreuk door publiceren van sexy foto's uit fotoshoot

Rechtbank 1 mei 2020, IT 3132; ECLI:NL:RBROT:2020:4296 (Boudoir fotoshoot), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inbreuk-door-publiceren-van-sexy-foto-s-uit-fotoshoot

Ktr. Rechtbank Rotterdam 1 mei 2020, IEF 19199, IT 3132; ECLI:NL:RBROT:2020:4296 (Boudoir fotoshoot) Gedaagde is bruidsfotograaf en beheert, onder andere, de website. Op 4 september 2017 heeft eiseres deelgenomen aan een in opdracht van eiseres door gedaagde uitgevoerde boudoir fotoshoot, op de website van gedaagde omschreven als ‘een romantische fotoshoot met een sexy randje’. Eiseres stelt dat gedaagde meervoudig inbreuk heeft gemaakt op het portretrecht van eiseres door het verveelvoudigen c.q. publiceren en/of openbaar maken. Gedaagde publiceerde namelijk in totaal 9 in opdracht van eiseres vervaardigde foto’s, zonder nadrukkelijke toestemming van eiseres. Daarnaast maakte gedaagde de foto’s openbaar door middel van plaatsing op de website en/of op social media platforms. Ook stelt ze dat gedaagde aansprakelijk is voor de door eiseres gelden en nog te leiden (immateriële) schade als gevolg van de meervoudige inbreuk op het portretrecht.

IT 3133

Oma moet foto’s van sociale media verwijderen

Rechtbank 13 mei 2020, IT 3133; ECLI:NL:RBGEL:2020:2521 ((Foto's kleinkinderen)), http://www.itenrecht.nl/artikelen/oma-moet-foto-s-van-sociale-media-verwijderen

Rechtbank Gelderland 13 mei 2020, IEF 19202, IT 3133; ECLI:NL:RBGEL:2020:2521 (Foto’s kleinkinderen) Eiseres is de dochter van gedaagde. Vanwege een ruzie hebben partijen al ruim een jaar geen contact meer met elkaar. Eiseres heeft drie minderjarige kinderen. Ze heeft samen met haar ex-partner het gezamenlijke ouderlijk gezag over het oudste kind en zij heeft als enige het ouderlijk gezag over de twee jongste kinderen. Het oudste kind heeft een aantal jaren bij zijn grootouders in huis gewoond. Daarna is hij bij zijn vader gaan wonen. De oma plaatste in die tijd – maar ook daarna – foto’s van haar kleinkinderen op Facebook. Eiseres stelt dat zij en haar ex-partner geen toestemming hebben gegeven en sommeerde via een advocaat haar moeder om de geplaatste foto’s van haar kinderen op Facebook te verwijderen. De vraag is dus of oma gehouden is om de foto’s van de kinderen van eiseres van social media te verwijderen.

Op last van een dwangsom is bepaald dat de foto’s van het internet moeten, omdat niet gebleken is dat de vrouw de foto’s slechts gebruikt voor een zuiver persoonlijke activiteit. Verder is het onduidelijk in hoeverre zij haar Facebook-account had afgeschermd voor derden en is onduidelijk of de foto’s via een zoekmachine te vinden zijn. Daarnaast is bij Facebook niet uit te sluiten dat geplaatste foto’s verspreid kunnen worden en in handen van derden kunnen komen. De AVG en Uavg zijn dan ook van toepassing. In de UAVG is bepaald dat voor het plaatsen van foto’s van minderjarigen, die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) is vereist. Daarnaast is overwogen dat oma geen nieuwe afbeeldingen van haar kleinkinderen op social media mag plaatsen zonder toestemming. Haar emotionele band met het oudste kind leidt niet tot een ander oordeel.

IT 3131

Handelsnaam Holy Boat maakt inbreuk

24 apr 2020, IT 3131; ECLI:NL:RBAMS:2020:2410 (Holy Boat), http://www.itenrecht.nl/artikelen/handelsnaam-holy-boat-maakt-inbreuk

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 april 2020, IEF 19197, ECLI:NL:RBAMS:2020:2410 (Holy Boat) Eiser voert sinds 1 januari 2013 een eenmanszaak onder de naam Holyboot, gericht op recreatieve activiteiten op het water. Vanaf 2 mei 2012 heeft eiser de domeinnaam ‘holyboot.nl’ in gebruik en sinds 2014 heeft eiser op Facebook ook de naam Holyboat gehanteerd. Op 23 mei 2019 is Holy Boat B.V. opgericht. Vanaf mei 2019 gebruikt Holy Boat B.V. de handelsnaam The Holyboat (of The Holy Boat) en de domeinnaam ‘theholyboat.com’. De onderneming houdt zich bezig met de exploitatie van rondvaartboten, geschikt voor maximaal 40 personen, in het bijzonder van de boot genaamd ‘Holy Boat’ op de grachten van Amsterdam. Volgens eiser is sprake van inbreuk op haar handelsnaam, omdat (The) Holy Boat identiek is aan, dan wel slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnamen ‘Holyboat’ en ‘Holyboot’. Daarnaast zijn volgens eiser beide partijen actief in dezelfde branche en werken in eenzelfde geografische gebied.

Er wordt geoordeeld dat Holy Boat B.V. met het gebruik van de naam ‘(The) Holy Boat’ inbreuk maakt op de handelsnamen van eiser. Zij zal daarom worden verboden die naam nog te hanteren. Het is namelijk voldoende aannemelijk is dat eiser naast de handelsnaam ‘Holyboot’ ook de naam ‘Holyboat’ als handelsnaam gebruikt. Er is sprake van een grote mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van partijen. Er is ook sprake van verwarringsgevaar, gelet op het feit dat de ondernemingen werkzaam zijn in dezelfde branche, er een gering verschil is in geografische vestiging, de doelgroepen van beide ondernemingen een substantiële overlap hebben en beide partijen diensten op het internet aanbieden.