IT 2749

Klein voorval is onvoldoende reden om opgenomen te worden in registers Rabobank

Hof 9 apr 2019, IT 2749; ECLI:NL:GHARL:2019:3120 (Rabobank tegen X), http://www.itenrecht.nl/artikelen/klein-voorval-is-onvoldoende-reden-om-opgenomen-te-worden-in-registers-rabobank

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 april 2019, IT 2749; ECLI:NL:GHARL:2019:3120 (Rabobank tegen X) Privacy. Belangenafweging. X is van mening dat hij ten onrechte is opgenomen in de gebeurtenissenadministratie, het Intern Verwijzingsregister (IVR) en het Incidentenregister van Rabobank. De reden dat X hierin is opgenomen is dat toen hij op 18 augustus 2005 een hypothecaire lening bij Rabobank afsloot, hij geen melding had gemaakt van de kredietfaciliteit in rekening-courant die hij op 12 augustus 2005 met ABN Amro was overeengekomen en dat hij de indruk had gewekt over meer eigen middelen te beschikken dan hij deed. De rechtbank heeft geoordeeld dat de gegevens inderdaad uit de registers gewist dienden te worden. Nu er geen fraude of een ander strafbaar feit ten grondslag ligt aan de registratie, het voorval zich al in 2005 afspeelde en er sindsdien niets meer is voorgevallen, en het feit dat Rabobank normaal gesproken een 8-jaren termijn hanteert bij dit soort voorvallen, leidt een afweging van belangen tot de conclusie dat belangen van X zwaarder wegen dan die van Rabobank. Het hoger beroep faalt derhalve.

 

IT 2751

Jurisprudentielunch Privacyrecht op 14 mei

Camera's, verborgen opnames en videobeelden, op het werk of op school, via inlichtingendienst of journalist: waar ligt de grens? En, of het nu gaat om Facebook, een bank of een Jehova’s getuige: hoe ligt de verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens? Deze vragen en meer worden behandeld tijdens de Jurisprudentielunch Privacyrecht, op dinsdag 14 mei, onder leiding van prof. mr. Peter Blok. Met een compleet overzicht van de relevante rechtspraak bent u in slechts twee uur tijd weer volledig op de hoogte!

IT 2752

Overdracht IE-Rechten bij aanbesteding over informatieverwerking van radarsatelliet niet disproportioneel

Rechtbank 15 apr 2019, IT 2752; ECLI:NL:RBDHA:2019:3623 (SkyGeo tegen Staat der Nederlanden), http://www.itenrecht.nl/artikelen/overdracht-ie-rechten-bij-aanbesteding-over-informatieverwerking-van-radarsatelliet-niet-disproporti

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 april 2019, IEF 18406; IT 2752; ECLI:NL:RBDHA:2019:3623 (SkyGeo tegen Staat der Nederlanden) Aanbesteding over het verwerken van informatie van radarsatellieten om beweging van de bodem en deformatie van infrastructuur statistisch te schatten. Voorwaarde van overdracht intellectuele eigendomsrechten op dataset niet disproportioneel. Ook andere bezwaren van gegadigde slagen niet. Rijkswaterstaat heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd met als onderwerp “InSAR based deformation service for the Dutch built environment. In het Beschrijvend Document staat de toepassing van de ARVODI-voorwaarden. SkyGeo betoogt dat de voorwaarde disproportioneel is omdat de aanbestedende dienst met die voorwaarde wenst te bewerkstelligen in de toekomst de mogelijkheid te hebben om de verkregen informatie vrij aan derden ter beschikking te stellen. SkyGeo miskent dat de IE-rechten vanaf het moment van het sluiten van een overeenkomst met de aanbestedende dienst uitsluitend bij de aanbestedende dienst berusten.

 

IT 2744

Recht op immateriële schadevergoeding vanwege SDU-publicatie van persoonsgegevens in arrest

Hof 28 nov 2018, IT 2744; ECLI:NL:GHDHA:2017:4274 (X tegen SDU), http://www.itenrecht.nl/artikelen/recht-op-immateri-le-schadevergoeding-vanwege-sdu-publicatie-van-persoonsgegevens-in-arrest

Hof Den Haag 28 november 2018, ITR 2744; ECLI:NL:GHDHA:2017:4274 (X tegen SDU) Handelen in strijd met Wbp (oud), immateriële schade. Appellant X is als bestuurder van een auto betrokken geweest bij een aanrijding met een andere auto. Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 juli 2014 arrest gewezen. SDU heeft dit arrest gepubliceerd in haar tijdschrift JBPr met een op haar verzoek gemaakte noot. In de uitgave worden persoonlijke gegevens van appellant genoemd zoals naam, woonplaats, geboortedatum en beroep. SDU heeft met het geautomatiseerd verwerken van de persoonsgegevens van appellant en de ongeanonimiseerde publicatie daarvan in strijd gehandeld met artikel 8 suf f Wbp en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van appellant geschonden. Appellant heeft recht op toekenning van immateriële schadevergoeding. Een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan worden aangemerkt als een aantasting in de persoon als bedoeld in artikel 6:106 lid 1 onder b BW.

IT 2750

Privacy nabestaanden slachtoffer moord prevaleert boven vrijheid van meningsuiting

Rechtbank 15 apr 2019, IT 2750; ECLI:NL:RBAMS:2019:2691 (Boek over moordzaak), http://www.itenrecht.nl/artikelen/privacy-nabestaanden-slachtoffer-moord-prevaleert-boven-vrijheid-van-meningsuiting

Vrz. Rechtbank Amsterdam 15 april 2019, IT 2750; ECLI:NL:RBAMS:2019:2691 (Boek over moordzaak) Privacyrecht. De Persgroep Nederland B.V. (hierna: 'de Persgroep'), wil een boek uitbrengen over een moordzaak. Nabestaanden van het slachtoffer in deze moordzaak hebben bezwaar tegen bepaalde passages uit dit boek, omdat deze passages volgens hen een inbreuk maken op het recht op de eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Het gaat hier concreet om een afweging van enerzijds de vrijheid van meningsuiting tegenover anderzijds het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het boek zal niet in zijn geheel worden verboden, daar dit een te grote inbreuk zou vormen op de vrijheid van meningsuiting van de Persgroep. De eis bepaalde passages te verwijderen is wel toewijsbaar. Gezien de onder 4.2 genoemde bijzondere omstandigheden, die ertoe nopen een zwaar gewicht toe te kennen aan de privacybelangen van eisers, dient hier het recht op vrijheid van meningsuiting te wijken.

IT 2746

Vrijheid van meningsuiting programma 'Gestalkt' weegt op tegen recht op privacy

Rechtbank 12 apr 2019, IT 2746; (X tegen Talpa en Skyhigh), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vrijheid-van-meningsuiting-programma-gestalkt-weegt-op-tegen-recht-op-privacy

Rechtbank Amsterdam 12 april 2019, IEF 18400; (X tegen Talpa en Skyhigh) Privacy. Inbreuk Privacy. Vrijheid van meningsuiting. Belangenafweging. X vordert een verbod voor Talpa en Skyhigh om een uitzending van het programma ‘Gestalkt’ doorgang te doen vinden. X wordt naar eigen zeggen gestalkt en beweert dat dezelfde persoon ook zijn ex-vriendin stalkt. De ex-vriendin van X gelooft dit niet, daarom schakelt zij het programma ‘Gestalkt’ in. Door dit programma wordt X zonder voorafgaande waarschuwing geconfronteerd met een draaiende camera. X is van mening dat de voorgenomen uitzending een inbreuk maakt op zijn recht op privacy en bescherming van zijn eer en goede naam. Talpa en Skyhigh voeren hiertegen het verweer dat zij recht hebben op vrijheid van meningsuiting. Het verbieden van een uitzending is preventieve censuur, en een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk verbod kan derhalve slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden gegeven. Hiertoe moeten alle feiten en omstandigheden in aanmerking worden genomen, waarbij de conclusie luidt dat het belang van Talpa en Skyhigh zwaarder weegt dan het belang van X. Mede nu X zo is 'geblurred' dat hij niet door een publiek van enige omvang zal worden herkend. Daarnaast gaat een beroep op art. 9 lid 1 AVG niet op nu de gegevensverwerking niet verder gaat dan noodzakelijk voor het journalistieke doel van de uitzending.

IT 2743

SGOA: Issues 3 en 4 betreffen ‘wezenlijke verplichtingen’ en rechtvaardigen ontbinding

, IT 2743; (Issue 3 en 4), http://www.itenrecht.nl/artikelen/sgoa-issues-3-en-4-betreffen-wezenlijke-verplichtingen-en-rechtvaardigen-ontbinding
SGOA

SGOA Arbitraal vonnis .. juli 2018, IT 2743 (Issue 3 en 4) Rechtsgeldige ontbinding. Leverancier is softwareleverancier. Zij biedt het standaardsoftwarepakket Service Management [("R")], dat kent standaardoplossingen voor het automatiseren van bepaalde dienstverleningsprocessen, bijvoorbeeld storingsregistratie, contractbeheer, planning, digitale werkbonnen en rapportages. Het scheidsgerecht is met Afnemer van mening dat ingebruikneming van [R] bij [Afnemer MT] niet betekent dat afnemer latere versies niet meer zou kunnen of mogen testen en aan de status van die versies geen juridische gevolgen meer zou mogen verbinden. Status van de Januari 2017-afspraken: Afnemer heeft na het afblazen van de live-gang in januari 2016 geen opvolging gegeven aan de verbetervoorstellen die zijn gedaan. Daarmee heeft afnemer een kans laten lopen om het Project in die fase alsnog tot een goed eind te laten komen. De Januari 2017-afspraken dienen daarom te worden gezien als nieuwe afspraken tussen partijen. Het scheidsgerecht is van mening dat de overeengekomen testprocedure er niet aan in de weg stond dat afnemer leverancier in gebreke stelde. Een ingebrekestelling is immers ‘een laatste kans’ en de wederpartij moet op basis daarvan weten hoe hij het verzuim kan voorkomen of herstellen. Het Scheidsgerecht bespreekt de 22 issues. Echter de issues 3 en 4 betreffen ‘wezenlijke verplichtingen’ en rechtvaardigen ontbinding van de Overeenkomst. De issues 3 en 4 betreffen beide de urenregistratie van personeel van Afnemer, waardoor deze gebreken direct invloed hebben op de facturatie aan haar klanten en uitbetaling van vergoedingen/salaris aan personeel. Hierdoor raken deze issues direct de bedrijfsvoering van Afnemer.

IT 2742

Toezichthouder mag bekend maken dat loterij Curaçao illegaal is

Overige instanties 5 apr 2019, IT 2742; ECLI:NL:OGEAC:2019:66 (DGC tegen GCB), http://www.itenrecht.nl/artikelen/toezichthouder-mag-bekend-maken-dat-loterij-cura-ao-illegaal-is

Ktr. Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 5 april 2019 ECLI:NL:OGEAC:2019:66 (DGC tegen GCB). Eiseres is een stichting die volgens de statuten een bijdrage wil leveren aan de Curaçaose jeugd. Eiseres heeft een loterij georganiseerd waarbij een huis gewonnen kan worden. Gedaagde, stichting GCB, is toezichthouder gokwezen en stelt dat de loterij vergunningsplichtig is. Gedaagde heeft eiseres gevraagd alsnog een aanvraagformulier in te vullen voor het verkrijgen van een vergunning. Gedaagde heeft daarbij aangekondigd dat, indien eiseres daartoe niet overgaat en de loterij doorzet, gedaagde zal overgaan tot onder meer bekendmaking aan het publiek dat een vergunning voor de loterij ontbreekt.Toezichthouder GCB mag dit publiekelijk bekend maken.

IT 2741

SGOA: Schade tekortkoming of ongeoorloofde afgebroken onderhandeling aanvullende overeenkomst niet bewezen

Stichting Geschillenoplossing automatisering 14 aug 2017, IT 2741; (Geen schade aanvullende overeenkomst), http://www.itenrecht.nl/artikelen/sgoa-schade-tekortkoming-of-ongeoorloofde-afgebroken-onderhandeling-aanvullende-overeenkomst-niet-be
SGOA

SGOA arbitraal vonnis 14 augustus 2017, IT 2741 (geen schade aanvullende overeenkomst) Bestaande beheersovereenkomst. Aanvullende overeenkomst of bewijs ongeoorloofde afbreking van onderhandelingen ter zake waardoor schade is geleden. Thans is eerst de vraag welke schade Leverancier heeft geleden met betrekking de door haar gestelde tekortkomingen met betrekking tot de aanvullende overeenkomst respectievelijk de door haar gestelde onrechtmatige daad bestaande uit het ongeoorloofd afbreken van onderhandelingen ter zake de aanvullende overeenkomst. Het scheidsgerecht is van oordeel dat leverancier in het geheel niet is geslaagd in de bewijsopdracht. Leverancier is van oordeel dat volledige omzet die met SPOC (Single Point of Contact) en Office 365 dienstverlening gegenereerd had kunnen worden gezien moet worden als 'gederfde winst'. Omdat het hier gaat om een algemene helpdesk voor 'All IT Matters', dus voor alle 40 klanten.

De personeelskosten voor de inzet van arbeidskrachten op de helpdesk zijn variabele kosten. Als de omvang van het aantal klanten zou groeien van thans circa 40 klanten naar bijvoorbeeld 1000 klanten, dan zal de bemensing van de helpdesk zonder enige twijfel moeten toenemen, hetgeen zich praktisch gezien zou vertalen in additionele arbeidskosten. Nu leverancier niet geslaagd is in haar bewijsopdracht ten aanzien van de beweerdelijk door haar geleden schade kan in deze procedure verder buiten beschouwing blijven of een aanvullende overeenkomst tot stand is gekomen althans onderhandelingen ter zake ongeoorloofd zijn afgebroken. Het scheidsgerecht wijst alle vorderingen af en veroordeelt leverancier tot betaling van €15.904,07 aan rechtsbijstandsvergoeding.

IT 2740

Vereniging Privacyrecht Advocaten van start

, IT 2740; http://www.itenrecht.nl/artikelen/vereniging-privacyrecht-advocaten-van-start
vpr-a

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei vorig jaar van toepassing is geworden, heeft de beoefening van het privacyrecht een enorme impuls gegeven. In de advocatuur is sprake van een duidelijke toename van vragen en zaken over het onderwerp. Om rechtszoekenden te helpen bij het vinden van een in privacyrecht gespecialiseerde advocaat, is de Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A) opgericht.

De VPR-A heeft als doel kennis op het gebied van het privacyrecht te bevorderen en te verspreiden. Lidmaatschap van de VPR-A is een kwaliteitskeurmerk. De leden zijn advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het privacyrecht en zich op dat terrein blijven ontwikkelen. Advocaten met aantoonbare kennis en ervaring in het vakgebied kunnen zich opgeven voor het lidmaatschap. Aanmelding kan via de (tijdelijke) website van de vereniging (vpr-a.nl).

IT 2739

Martin Senftleben - Bermuda Triangle – Licensing, Filtering and Privileging User-Generated Content Under the New Directive

Martin Senftleben, Bermuda Triangle – Licensing, Filtering and Privileging User-Generated Content Under the New Directive on Copyright in the Digital Single Market (April 4, 2019), IEF 18385; IEFbe 2862; IT 2739, available at SSRN Na groen licht voor de nieuwe Richtlijn auteursrecht in de digital single market in het Parlement komt in Nederland de discussie over de finale tekst op gang (zie de eerdere bijdrage van Dirk Visser (IEF 18347) en de deLex-bijeenkomst donderdag a.s. (IEF 18378)). Één van de centrale onderwerpen is de afschaffing van de veilige haven voor hosting in het geval van auteursrechtlijk beschermde content en de daaruit voortlvoeiende verplichting om licenties te nemen en/of uploads van gebruikers te filteren.

IT 2738

Staatssecretaris schendt privacywetgeving door BSN in btw-identificatienummer te verwerken

Rechtbank 28 mrt 2019, IT 2738; ECLI:NL:RBAMS:2019:2295 (btw-nummer zelfstandigen bevat BSN), http://www.itenrecht.nl/artikelen/staatssecretaris-schendt-privacywetgeving-door-bsn-in-btw-identificatienummer-te-verwerken

Rechtbank Amsterdam 28 maart 2019, IT 2738; ECLI:NL:RBAMS:2019:2295 (btw-nummer zelfstandigen bevat BSN) Privacy. Eiseres is juridisch dienstverlener, gespecialiseerd in privacy en e-commerce, en in die hoedanigheid zelfstandig ondernemer. Het burgerservice-nummer is privé. Het is een beschermd nummer. Eiseres is bezorgd dat, nu haar BSN op haar site en haar facturen staat, daarmee fraude wordt gepleegd. Bij brief is verzocht om op grond van artikel 36 van de Wbp haar btw-nummer te verbeteren, door haar BSN in het btw-nummer te vervangen door een andere (willekeurige) cijfer- en/of lettercombinatie. Voor de verwerking van het (persoonlijke) BSN in het (zakelijke) btw-nummer ontbreekt een wettelijke basis en daarmee is die verwerking in strijd met de artikelen 6, 7, 8, 9, 11 en 24 van de Wbp, aldus eiseres. Verweerder heeft het verzoek van eiseres afgewezen bij het primaire besluit. De afwijzing is gehandhaafd bij het bestreden besluit. De staatssecretaris van Financiën schendt de privacywetgeving door het Burgerservicenummer (BSN) van zelfstandige ondernemers te verwerken in hun btw-identificatienummer.

IT 2737

Prejudicieel te stellen vragen: Verricht Usenetdienst een mededeling aan het publiek?

Hoge Raad 5 apr 2019, IT 2737; ECLI:NL:HR:2019:503 (Stichting BREIN tegen News-Service Europe), http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudicieel-te-stellen-vragen-verricht-usenetdienst-een-mededeling-aan-het-publiek

HR 5 april 2019, IEF 18372; IEFbe 2861; IT 2737 (Stichting BREIN tegen News-Service Europe) Auteursrecht. NTD. Hof Amsterdam [IEF 16425] bepaalde dat Usenetprovider effectieve NTD-procedure moet invoeren als ze activiteiten hervat. De vragen van uitleg van Unierecht waarvan de Hoge Raad beantwoording door het HvJEU nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:

1. Verricht een exploitant van een platform voor Usenetdiensten (zoals NSE is geweest), onder de omstandigheden zoals hiervoor in 3.1 en 4.2.3 beschreven, een mededeling aan het publiek in de zin van art. 3 lid 1 [Auteursrechtrichtlijn]?

2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt (en dus sprake is van een mededeling aan het publiek):
Staat de vaststelling dat de exploitant van een platform voor Usenetdiensten een mededeling aan het publiek verricht
in de zin van art. 3 lid 1 Auteursrechtrichtlijn in de weg aan toepassing van art. 14 lid 1 [Richtlijn inzake elektronische handel]?

IT 2736

Openbaar en publiek uitvechten van verschillende (politieke) visies over de vastgoedontwikkeling Heerlen niet onrechtmatig

Rechtbank 22 jan 2019, IT 2736; ECLI:NL:RBLIM:2019:515 (Metroprop tegen Socialistische partij), http://www.itenrecht.nl/artikelen/openbaar-en-publiek-uitvechten-van-verschillende-politieke-visies-over-de-vastgoedontwikkeling-heerl

Vzr. Rechtbank Limburg 22 januari 2019, IEF 18365, IT 2736; ECLI:NL:RBLIM:2019:515 (Metroprop tegen Socialistische partij) Mediarecht. Metroprop is eigenaar van diverse onroerende zaken in Heerlen. Gedaagde is onder andere fractievoorzitter van de SP in Heerlen. Op een initiatief van SP Heerlen is een website online gezet met kritiek op de staat van panden van Metropop. De uitingen op de website (en Facebookpagina’s) zijn niet onrechtmatig. Het betreft een openbaar en publiek uitvechten van verschillende (politieke) visies over de (vastgoed)ontwikkeling van Heerlen in welk kader partijen meer dienen te tolereren dan privépersonen. Het is onvoldoende aannemelijk dat gedaagden “op de man” spelen of onrechtmatige uitingen jegens eisers buiten het toelaatbare in het kader van het publieke en politieke debat hebben gedaan. Het recht op vrije meningsuiting van gedaagden in het onderhavige geval weegt zwaarder dan het recht op bescherming van eer en goede naam van eisers.

IT 2735

Wederrechtelijke opname in schoollokaal

Hoge Raad 18 dec 2018, IT 2735; ECLI:NL:HR:2018:2342 (Opname in schoollokaal), http://www.itenrecht.nl/artikelen/wederrechtelijke-opname-in-schoollokaal

HR 18 december 2018, IT 2735; ECLI:NL:HR:2018:2342 (Opname in schoollokaal) Beschikking hebben over voorwerp waarop naar verdachte wist gegevens zijn vastgelegd die door wederrechtelijk opnemen van een gesprek door een geautomatiseerd werk zijn verkregen, art. 139e.1 Sr. Zijn vertrouwelijke gesprekken van visitatiecommissie van Inspectie van het Onderwijs en de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) in lokaal van school “wederrechtelijk” opgenomen? Blijkens de bewijsvoering heeft Hof vastgesteld dat, na eerder bezoek namens visitatiepanel om geschikte ruimte te vinden, het aanwezige camerasysteem een dag voor bezoek van visitatiepanel is verlengd naar lokaal waar vertrouwelijk overleg van visitatiepanel ging plaatsvinden, en dat geen sprake was van instemming door visitatiepanel met opnemen van overleg. Daaruit heeft Hof kennelijk en niet onbegrijpelijk afgeleid dat apparatuur in genoemd lokaal heimelijk aanwezig was. Gelet hierop heeft Hof, anders dan in het middel wordt betoogd, zonder miskenning van art. 139a.2.2 Sr geoordeeld dat sprake was van "wederrechtelijk" opnemen van een gesprek a.b.i. art. 139e.1 Sr. Volgt verwerping. CAG: art. 80a RO.

IT 2734

Weigering bank om persoonsgegevens te verstrekken is niet onrechtmatig

Rechtbank 13 sep 2013, IT 2734; ECLI: ECLI:NL:RBMNE:2013:8032 (X tegen SNS), http://www.itenrecht.nl/artikelen/weigering-bank-om-persoonsgegevens-te-verstrekken-is-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 13 september 2013, IT 2734; ECLI:NL:RBMNE:2013:8032 (X tegen SNS). Eiser heeft op de website Marktplaats.nl gereageerd op een advertentie met betrekking tot een camera. Vervolgens is eiser met de adverteerder overeengekomen om de betreffende camera te kopen. Hij heeft daarop het bedrag overgemaakt naar een door de adverteerder opgegeven bankrekening bij SNS. De camera heeft hij niet ontvangen. Eiser vordert veroordeling van SNS om de naam en het adres van de houder van de bankrekening op te geven. SNS weigert de gevraagde gegevens te verstrekken en voert verweer. Het belang van de eiser is dat hij de mogelijkheid wil hebben om een persoon aan te spreken. SNS dient daarentegen in beginsel de privacy van haar rekeninghouders te beschermen. Dit laatste belang weegt in deze zaak zwaarder, onder meer omdat er voor de eiser andere, minder ingrijpende wegen openstaan om de gevraagde gegevens te verkrijgen en omdat SNS geen actieve rol gespeeld heeft in de door eiser gestelde oplichting. SNS handelt niet onrechtmatig handelt in haar weigering om de gevraagde gegevens te verstrekken, vordering wordt afgewezen.

IT 2733

Opzegregeling overeenkomst bouwsoftware is niet van toepassing op onderliggende licenties

Rechtbank 29 mrt 2019, IT 2733; (Kraan tegen BAM), http://www.itenrecht.nl/artikelen/opzegregeling-overeenkomst-bouwsoftware-is-niet-van-toepassing-op-onderliggende-licenties

Rechtbank Midden-Nederland 29 maart 2019 (Kraan tegen BAM). Eiser is Kraan Bouwcomputing, een bedrijf gespecialiseerd in bouwsoftware. Verweerder is BAM, een bouwbedrijf. Partijen hebben een raamovereenkomst gesloten genaamd Total Service Overeenkomst (TSO), op grond waarvan aan BAM het gebruiksrecht is verleend op door Kraan ontwikkelde software, inclusief onderhoud en ondersteuning. In de bijlage bij de TSO zijn de diverse softwaremodules en het aantal licenties geregeld. Er ontstaat een geschil over de uitleg van een licentieovereenkomst, waarbij Kraan stelt dat de opzegregeling uit de TSO ook van toepassing is bij het opzeggen van een aantal licenties. De opzegregeling van de TSO is niet eveneens van toepassing is op het op- en afschalen van de diverse, onderliggende licentieovereenkomsten. De vorderingen worden afgewezen.

IT 2732

Negatieve review op Facebook is geen onrechtmatige daad

Rechtbank 21 feb 2019, IT 2732; ECLI:NL:RBROT:2019:1389 (Review op Facebook), http://www.itenrecht.nl/artikelen/negatieve-review-op-facebook-is-geen-onrechtmatige-daad
Facebook

Ktr. Rechtbank Rotterdam 21 februari 2019, IEF 18349; IT 2732; ECLI:NL:RBROT:2019:1389 (Review op Facebook) Mediarecht. Eiseres verhuurt beveiligingssystemen aan het midden en klein bedrijf. Gedaagde heeft een abonnement afgesloten bij eiseres, dat vroegtijdig is beëindigd. Op 17 april 2018 heeft gedaagde een negatieve review op de Facebookpagina van eiseres geplaatst. Bij de beoordeling of er sprake is van een onrechtmatige daad weegt de rechter twee belangen af: (1) het belang van eiseres om niet lichtvaardig te worden blootgesteld aan publicaties die haar eer, goede naam en integriteit aantasten, en (2) het belang, waarvoor gedaagde opkomt, dat misstanden die de samenleving raken niet, of in dit geval (potentiële) klanten van eiseres, door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek, kunnen blijven voortbestaan. Uitgangspunt is dat het is toegestaan om negatieve ervaringen met een bepaalde aanbieder van producten op internet te delen. In de review staat onder meer de algemene stelling dat gedaagde gehackt is en dat de manier van inloggen onveilig is. Een dergelijk waardeoordeel is niet onrechtmatig.

IT 2729

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU: Is een schriftelijke overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van software tussen twee overheidsorganen, waaraan een samenwerkingsovereenkomst is verbonden, een "overheidsopdracht"?

HvJ EU 14 feb 2019, IT 2729; http://www.itenrecht.nl/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-aan-hvj-eu-is-een-schriftelijke-overeenkomst-betreffende-de-terbeschikk

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 14 februari 2019, IT 2729; IEF 2855; C-796/18 (Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung) via MinBuza: De stad Keulen is in 2016 op zoek gegaan naar nieuwe software voor het meldkamersysteem van haar beroepsbrandweer. Zij keek hiervoor onder andere naar de door de deelstaat Berlijn gebruikte software IGNIS Plus van Sopra Steria Consulting GmbH (hierna: “SSC”). De overeenkomst tussen Berlijn en SCC laat toe dat Berlijn de software IGNIS Plus kosteloos doorgeeft aan andere overheidsinstanties met veiligheidstaken (hierna: “BOS”). De stad Keulen en de deelstaat Berlijn sluiten overeenkomsten betreffende een kosteloze langdurige terbeschikkingstelling en gebruik van de software IGNIS Plus. Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE), dat voor BOS software ontwikkelt en te koop aanbiedt, vordert nietigverklaring van de overeenkomsten. Zij stelt dat de overeenkomsten tussen de stad Keulen en de deelstaat Berlijn, die een juridische eenheid vormen, zijn onderworpen aan het aanbestedingsrecht en dat de verwerving daarom Europabreed diende te worden aanbesteed.

IT 2731

Van der Spek mag beelden gemaakt met verborgen camera niet uitzenden

Hof 26 mrt 2019, IT 2731; ECLI:NL:GHAMS:2019:981 (X tegen Simpel Media B.V.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/van-der-spek-mag-beelden-gemaakt-met-verborgen-camera-niet-uitzenden

Hof Amsterdam 26 maart 2019, IT 2731; ECLI:NL:GHAMS:2019:981 (X tegen Simpel Media B.V.) Mediarecht. Opnames met verborgen camera; verbod tot gebruik beeld- en/of geluidmateriaal waarin appellant zichtbaar en/of hoorbaar is in het programma 'Van der Spek ontmaskert' over pedofilie en/of een kinderprostitutienetwerk in de Filipijnen en/of in dat programma te refereren bij naam, woonplaats en/of beroep aan appellant. Nu Simpel Media B.V. niet de volledige beelden en geluidsfragmenten ter beschikking heeft gesteld is onvoldoende aannemelijk dat adequate maatregelen zijn genomen om in toereikende mate tegemoet te komen aan de belangen van appellant. Derhalve wordt het vonnis in eerste aanleg vernietigd, en mogen de beelden niet worden uitgezonden.