IT 3433

Negatieve recensie niet onrechtmatig

Rechtbank 24 dec 2020, IT 3433; ECLI:NL:RBDHA:2020:14372 (Küchenwelt tegen gedaagde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/negatieve-recensie-niet-onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 december 2020, IT 3433, ECLI:NL:RBDHA:2020:14372 (Küchenwelt tegen gedaagde) Küchenwelt is een bedrijf dat keukens verkoopt aan consumenten. Gedaagde heeft een keuken gekocht bij Küchenwelt. Nadat deze werd geleverd heeft gedaagde een negatieve recensie over Küchenwelt achtergelaten op Google Maps. Küchenwelt vordert van gedaagde dat hij deze recensie verwijdert en verwijderd houdt. De voorzieningenrechter stelt dat het hier gaat om een botsing tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op de bescherming van eer en goede naam. In casu kan de vrijheid van meningsuiting echter niet rechtmatig ingeperkt worden door de bescherming van eer en goede naam. De rechtbank wijst daarom het gevorderde van Küchenwelt af.

IT 3432

HvJ EU: toegang tot communicatiegegevens dient beperkt te blijven

HvJ EU 2 mrt 2021, IT 3432; ECLI:EU:C:2021:152 (Estland tegen H.K.), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hvj-eu-toegang-tot-communicatiegegevens-dient-beperkt-te-blijven

HvJ EU 2 maart 2021, IT 3432, IEFbe 3191; ECLI:EU:C:2021:152 (Estland tegen H.K.) Beslissing op prejudiciële vragen. H.K. wordt in Estland vervolgd wegens diefstal, gebruik van de bankpas van een ander en geweldpleging tegen betrokkenen bij een gerechtelijke procedure. De Estse rechter heeft H.K. schuldig verklaard aan deze feiten op basis van informatie die zij verkreeg van een aanbieder van elektronische-communicatiediensten. H.K. ging hiertegen in hoger beroep. Hierop besloot de hoogste Estse rechterlijke instantie een aantal prejudiciële vragen voor te leggen aan het HvJ EU over in hoeverre een nationale regeling, in het kader van strafrechtelijk onderzoek, aan een overheidsinstantie toegang mag verlenen tot elektronische-communicatiegegevens die een gedetailleerd beeld van een gebruiker kunnen scheppen. Het HvJ EU verklaart dat een dergelijke regeling niet is toegestaan indien deze niet is beperkt tot het bestrijden van zware criminaliteit of het voorkomen van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid. Daarnaast moet de toetsing van een rechtmatige toegang tot gegevens niet gedaan worden door een instantie als het openbaar ministerie, maar door een meer onafhankelijke instantie.

IT 3431

Kamerbrieven over DPIA’s en het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens

Ministers Van Engelshoven en Slob informeren de Tweede Kamer over Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) in het onderwijs. Met een DPIA worden privacyrisico's in beeld gebracht.
Lees verder op Rijksoverheid.nl.

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Hijink (SP). De motie verzoekt de regering om verhoging van het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Lees verder op Rijksoverheid.nl.

IT 3429

Leeway Advocaten breidt verder uit met Jos Klaus

Jos Klaus heeft zich als advocaat-counsel per 1 maart 2021 bij Leeway Advocaten aangesloten. Jos is een ervaren advocaat op het gebied van auteurs- en modelrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht en heeft veel expertise op het gebied van anti-counterfeiting, online IP-inbreuken en misleidende reclame. Ook adviseert hij regelmatig over complexe IP-gerelateerde overeenkomsten.

IT 3430

Hendriks & James over de wetsvertaling Uitvoeringswet AVG

De totstandkoming van de wetsvertaling Uitvoeringswet AVG. Een interview met de oprichters van vertaalbureau Hendriks & James.

Nynke en Ian, in 2018 hebben jullie de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming vertaald. Waarom was dit nodig?
Nynke (Hendriks): De wet diende ter implementatie van de AVG, maar tegelijkertijd was het de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Die wet hadden we in 2016 al vertaald voor hetzelfde advocatenkantoor. De Uitvoeringswet AVG was zodoende een combinatie van Europese regels en specifieke Nederlandse regels.

Zijn jullie struikelblokken tegengekomen?
Ian (James Gaukroger): Het Engels kent geen enkelvoud voor ‘data’. Er zijn stromingen die ofwel voor ‘a datum’ pleiten ofwel voor ‘a date’, maar geen van beide zijn ingeburgerd. Wel wordt ‘the data is’ vaak gebruikt als het om meerdere gegevens gaat. ‘The data is’ en ‘the data are’ kan allebei, alhoewel de EU kiest voor de derde persoon meervoud, dus dat doen wij ook.

IT 3428

Hof veroordeelt onrechtmatige uitingen

Hof 2 mrt 2021, IT 3428; ECLI:NL:GHARL:2021:1808 (Appellant tegen geïntimeerde), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-veroordeelt-onrechtmatige-uitingen

Hof Arnhem-Leeuwarden 2 maart 2021, IEF 19799, IT 3428; ECLI:NL:GHARL:2021:1808 (Appellant tegen geïntimeerde) In eerdere aanleg had de rechtbank Overijssel beslist tot rectificatie van de zogeheten FIOD-beschuldiging. Deze hield in dat appellant had gezegd dat de communicatie tussen geïntimeerde en de AIVD de aanleiding geweest tot een inval van de FIOD bij Strukton, het bouwconcern van appellant. De rechtbank had appellant verboden om opnieuw deze beschuldiging te uiten, op straffe van een dwangsom. Desondanks heeft deze opnieuw dezelfde beschuldiging gemaakt, met daarbij ook een beschuldiging over door geïntimeerde gepleegde fraude. Het hof verbiedt de appellant om dit in de toekomst te blijven doen met daarbij een vordering tot rectificatie van de fraudebeschuldiging. Indien appellant dit negeert zal hij een nog hogere dwangsom moeten betalen dan de rechtbank in eerdere aanleg hem had opgelegd.

IT 3427

Vergoeding proceskosten

Rechtbank 24 feb 2021, IT 3427; ECLI:NL:RBDHA:2021:1419 (Sisvel tegen Xiaomi), http://www.itenrecht.nl/artikelen/vergoeding-proceskosten

Rechtbank Den Haag 24 februari 2021, IEF 19797, IT 3427; ECLI:NL:RBDHA:2021:1419 (Sisvel tegen Xiaomi) [Vervolg op IEF 19556]. Proceskostenveroordeling. Sisvel had Xiaomi voor de rechtbank gedaagd omdat zij van mening was dat Xiaomi inbreuk maakte op haar octrooi. De rechter heeft in een tussenvonnis Sisvel in het ongelijk gesteld. In dit arrest heeft deze ook de kosten gespecificeerd die Sisvel aan Xiaomi zal moeten vergoeden.

IT 3426

Vacature: (senior) advocaat-medewerker IT & Technologie bij Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan is een onafhankelijk Nederlands advocatenkantoor met 200 medewerkers, waarvan ruim 100 advocaten.
Vanuit ons kantoor in Amsterdam werken wij wereldwijd voor een breed scala aan cliënten, van startups tot multinationals van naam en faam. Voor onze sectie IT & Technologie zijn wij ter uitbreiding op zoek naar een gedreven advocaat-medewerker met zes tot acht jaar werkervaring die toe is aan een horizontale overstap.
Lees verder.

IT 3421

Inhoudsopgave Computerrecht 1-2021

Inhoudsopgave van de eerste aflevering van Computerrecht 2021.

EDITORIAL
1 Drones in de privésfeer: de tandpasta uit de tube! / p. 1
E. Valgaeren

ARTIKELEN
2 ‘Verantwoordelijk’ voor de verwerking: over de criteria en consequenties van gezamenlijke verantwoordelijkheid onder de AVG / p. 3
Onder de AVG kunnen verschillende partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit heeft praktische gevolgen. Partijen zijn op elkaar aangewezen om hun verplichtingen onder de AVG na te komen. Vanuit verzoeken van betrokkenen, aansprakelijkheid of handhaving krijgen ze te maken met elkaars gedrag. Het HvJ heeft drie arresten gewezen over dit onderwerp en de EDPB heeft onlangs conceptrichtlijnen gepubliceerd die verdere duidelijkheid moeten verschaffen. Dit artikel behandelt de criteria voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en consequenties daarvan naar aanleiding van deze recente ontwikkelingen.
M.A.A. Oostveen

IT 3425

Joris Willems versterkt Technology Group van NautaDutilh

Joris Willems start per 1 maart als Partner en Head of the Technology Group van NautaDutilh. Met de komst van Joris, samen met zijn team bestaande uit Cyril Christiaans (Of Counsel), Eva Reinders (Associate) en Tom De Smet (Associate), versterkt het kantoor zowel haar Technology Group als haar IT/Data team. 

 

IT 3418

Inzagerecht op interne stukken Reclassering

Rechtbank 24 aug 2020, IT 3418; ECLI:NL:RBGEL:2020:7103 (Verzoeker tegen Stichting Reclassering Nederland), http://www.itenrecht.nl/artikelen/inzagerecht-op-interne-stukken-reclassering

Rechtbank Gelderland 24 augustus 2020, IT 3418; ECLI:NL:RBGEL:2020:7103 (Verzoeker tegen Stichting Reclassering Nederland) Verzoeker is in 2003 veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van achttien jaar en is in 2014 voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Aan zijn vrijlating zijn voorwaarden verbonden, waaronder meer een meldplicht bij de Reclassering. Deze voorwaarden zijn op 30 april 2020 beëindigd. Verzoeker doet een beroep op artikel 12 en 15 eerste lid van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Concreet wil verzoeker weten of de Stichting Reclassering Nederland zijn persoonsgegevens verwerkt. De vraag is of en zo ja op welke wijze verzoeker aanspraak kan maken op inzage in de interne communicatie tussen de medewerkers van de Reclassering en de communicatie tussen de Reclassering en het OM en de DJI. Geoordeeld wordt dat een meldplichtverslag als persoonsgegevens moeten worden aangemerkt, waardoor verzoeker dus in beginsel recht op inzage heeft. Vervolgens wordt gekeken of de Reclassering een beroep toekomt op de wettelijke uitzondering op het recht van inzage, op grond van artikel 23 van de AVG. Geoordeeld wordt dat de Reclassering de documenten mag anonimiseren om ervoor te zorgen dat de uitlatingen over verzoeker niet herleidbaar zijn tot de persoon die de uitlating heeft gedaan. 

IT 3417

Aansprakelijkheid Aircommerce wegens afbreken project

Rechtbank 17 feb 2021, IT 3417; ECLI:NL:RBROT:2021:1379 (blndr tegen Aircommerce ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/aansprakelijkheid-aircommerce-wegens-afbreken-project

Rechtbank Rotterdam 17 februari 2021, IT 3417; ECLI:NL:RBROT:2021:1379 (blndr tegen Aircommerce) blndr is een specialist op het gebied van greenscreen fotomarketing. Aircommerce (AC) is een onderneming die zich bezighoudt met het bedenken van reclamecampagnes en zich met name richt op de luchtvaart. In 2017 heeft AC in opdracht van Schiphol een concept ontwikkeld. Het betreft, kort gezegd, een interactieve photo booth in de vorm van een kubus. De installatie van de twee kubussen op Schiphol verliep niet probleemloos. Een derde kubus is gebruikt voor een presentatie op een beurs in Cannes. Over het af te sluiten contract hebben partijen vanaf medio 2017 overleg gevoerd. Het overleg over het contract en de uitvoering van het project vielen deels samen. Begin april 2018 is de samenwerking tot een einde gekomen. De vraag is of er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen en zo ja, of AC die overeenkomst rechtsgeldig heeft beëindigd. Geoordeeld wordt dat partijen aan de schriftelijkheidseis zijn voorbijgegaan door uitvoering te geven aan het project, waardoor een overeenkomst tot stand is gekomen. AC had daarom de overeenkomst niet eenzijdig mogen ontbinden zonder alvorens blndr in gebreke te stellen.

IT 3424

Vacature: merkengemachtigde bij Heffels Spiegeler

Het Haagse kantoor Heffels Spiegeler Advocaten is op zoek naar een paralegal / merkengemachtigde.

Functie-eisen
- Afgeronde (WO) rechtenstudie met specialisatie intellectuele eigendom (0 tot 2 jaar werkervaring).
- Ambitie om kennis van contractenrecht met het accent op IE en commerciële contracten te ontwikkelen
- Analytisch vermogen en oplossingsgericht
Lees verder.

IT 3423

Conclusie A-G in Dutch Filmworks tegen Ziggo

Hoge Raad 29 jan 2021, IT 3423; ECLI:NL:PHR:2021:83 (Dutch Filmworks tegen Ziggo), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-dutch-filmworks-tegen-ziggo

HR Conclusie A-G 29 januari 2021, IEF 19788, IT 3423; ECLI:NL:PHR:2021:83 (Dutch Filmworks tegen Ziggo) Deze kort geding-procedure draait om de vraag of internet service provider Ziggo kan worden verplicht om aan de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten de NAW-gegevens te verstrekken die horen bij IP-adressen van waaraf een film illegaal volgens die rechthebbende is gedownload. Het grondrecht op bescherming van intellectuele eigendom staat tegenover het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens en privacy van de internetgebruikers. Net als de voorzieningenrechter [IEF 18224] heeft het hof geoordeeld dat het aanpakken van ‘illegale downloaders’ onder voorwaarden rechtmatig is, maar dat in dit geval de rechthebbende te weinig rekening heeft gehouden met de belangen van de betrokken internetgebruikers [IEF 18806]. Daarom zijn de vorderingen van de rechthebbende afgewezen. Die beslissing acht A-G Drijber te billijken, zijn conclusie strekt tot verwerping van het principale cassatieberoep.

IT 3422

Hoe temmen we big tech? Een gesprek met Egbert Dommering

Emeritus hoogleraar Informatierecht Egbert Dommering wordt door De Nieuwe Wereld TV geïnterviewd over de geschiedenis van het internet en zijn boek De Europese informatierechtsorde (2019). Dommering vertelt over de drie typen media: publieksmedia (zoals kranten en omroepen waar de overheid vanaf blijft), de openbare ruimte (waar iedereen alles kan doen en de overheid de orde waarborgt) en telecommunicatie (de post en later telefonie). Bij die laatste garandeerde de overheid de privacy van de gebruiker. Dommering: “Dat zijn geleidelijk aan ook sociale netwerken geworden. (...) De grote omslag is naar wat dan datacommunicatie heet.”
Bekijk hier de uitzending.

IT 3420

Geuite beschuldigingen vinden geen steun in feitenmateriaal

23 feb 2021, IT 3420; ECLI:NL:GHSHE:2021:511 (X tegen William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdzorg), http://www.itenrecht.nl/artikelen/geuite-beschuldigingen-vinden-geen-steun-in-feitenmateriaal

Hof Den Bosch 23 februari 2021, IEF 19782, IT 3420; ECLI:NL:GHSHE:2021:511 (Appellanten tegen William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdzorg) [Vervolg op IEF 18994]. Het beroep spitst zich toe op de vordering van de Stichting zoals die bij het beroepen vonnis aan de Stichting zijn toegewezen en waartegen appellanten zich hebben kunnen verweren. Volgens de Stichting handelen appellanten onrechtmatig tegenover haar en haar medewerkers door de video en de brief op internet en Facebook te plaatsen. Appellanten verweren zich met een beroep op hun recht van vrijheid van meningsuiting. Vooropgesteld zij dat het bij misstanden in de jeugdzorg gaat om een kwestie van algemeen belang die bij uitstek op grond van de vrijheid van meningsuiting door uitingen aan de orde hoort te kunnen worden gesteld. De geuite beschuldigingen aan het adres van Stichting en haar medewerkers vinden echter geen steun in het beschikbare feitenmateriaal. Appellanten schaden daarmee de Stichting en haar medewerkers in hun eer en goede naam en zij maken ernstig inbreuk op hun privacy. Het vonnis wordt dan ook bekrachtigd.

IT 3419

Conclusie A-G in CV Online Latvia tegen Melons

HvJ EU 14 jan 2021, IT 3419; ECLI:EU:C:2021:22 (CV-Online Latvia), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-a-g-in-cv-online-latvia-tegen-melons

HvJ EU Conclusie A-G 14 januari 2021, IT 3419, IEFbe 3190; ECLI:EU:C:2021:22 (CV-Online Latvia) Vervolg op [IT 3034]. Beslissingen op prejudiciële vragen van de regionale rechter in Riga. Deze stelde twee prejudiciële vragen over zowel de opvraging als het eventuele hergebruik van de databank van SIA 'CV-Online Latvia' door SIA 'Melons' en de kwalificatie onder richtlijn 96/9/EG.
Antwoorden van A-G Szpunar:

IT 3416

Hof stelt prejudiciële vragen over persoonsgegevensverwerking

Hof 16 feb 2021, IT 3416; ECLI:NL:GHAMS:2021:499 (Eiser tegen Coöperatieve Rabobank), http://www.itenrecht.nl/artikelen/hof-stelt-prejudici-le-vragen-over-persoonsgegevensverwerking

Hof Amsterdam 16 februari 2021, IT 3416, ECLI:NL:GHAMS:2021:499 (Eiser tegen Coöperatieve Rabobank) De Rabobank heeft in 2006 een zakelijk krediet verstrekt aan een verzoeker. Deze is vervolgens na meerdere betalingsregelingen en sommeringen niet in staat gebleken dit krediet terug te betalen. In januari 2017 heeft de Rabobank hierom de financiering opgezegd en het openstaande bedrag als schuld laten registreren in het CKI van het BKR. De verzoeker is het hier niet mee eens en verzocht de Rabobank tot doorhaling van de BKR-registratie. Deze is namelijk van mening dat dit een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens betreft. Het hof Amsterdam vraagt zich af of de rechtbank in eerdere aanleg terecht heeft aangenomen dat de onderhavige persoonsgegevensverwerking er een is als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder f AVG. Door middel van het stellen van een of meer prejudiciële vragen aan de Hoge Raad hoopt het hof hier antwoord op te krijgen. Tot die tijd houdt zij de beslissing van de rechtbank aan.

IT 3414

Conclusie P-G: deel klachten van voormalig GVB-bestuurder gegrond

Hoge Raad 29 jan 2021, IT 3414; ECLI:NL:PHR:2021:78 (eiser tegen GVB), http://www.itenrecht.nl/artikelen/conclusie-p-g-deel-klachten-van-voormalig-gvb-bestuurder-gegrond

HR Conclusie P-G  29 januari 2021, IEF 19780, IT 3414; ECLI:NL:PHR:2021:78 (Eiser tegen GVB) In deze zaak vordert een voormalig directeur van het Amsterdamse GVB een declaratoir dat een persbericht en vervolgens een publicatie in het jaarverslag 2012 over hem onrechtmatig zijn, alsmede rectificatie en schadevergoeding. Er was in het voorjaar van 2012 –  eiser was toen al twee jaar geen directeur meer van het GVB – commotie ontstaan door publicaties in de Telegraaf over vermeende fraude bij het GVB. De raad van commissarissen (RvC) heeft die beschuldigingen laten onderzoeken door extern accountantsbureau BDO. Aan de uitkomsten heeft de RvC vervolgens conclusies verbonden, die middels een persbericht en later opnieuw in het jaarverslag over 2012 naar buiten zijn gebracht. De strekking van die conclusies was onder andere dat uit de feiten blijkt dat er structureel sprake is geweest van bestuurlijk gedrag dat niet voldoet aan de regels van good governance, dat ziet op regels van integriteit, rechtmatigheid, doelmatigheid en verantwoordelijkheid. Hieraan verbond de RvC als consequentie dat de nog in functie zijnde resterende twee directieleden niet konden worden gehandhaafd als bestuurders.

IT 3413

Sisvel veroordeeld tot betaling proceskosten

17 feb 2021, IT 3413; ECLI:NL:RBDHA:2021:1266 (Sisvel tegen Oppo en Wiko ), http://www.itenrecht.nl/artikelen/sisvel-veroordeeld-tot-betaling-proceskosten

Rechtbank Den Haag 17 februari 2021, IEF 19778, IT 3413, ECLI:NL:RBDHA:2021:1266 (Sisvel tegen Oppo en Wiko) [Vervolg op IEF 19293]. Sisvel had verleden jaar een zaak aangespannen tegen Oppo c.s. en Wiko c.s. omdat deze van mening was dat de partijen inbreuk hadden gemaakt op haar octrooi. De rechtbank had haar hierbij in het ongelijk gesteld en verklaarde het octrooi van Sisvel nietig. Sisvel is daarnaast ook veroordeeld tot het vergoeden van de proceskosten van haar tegenpartijen. In deze zaak maakt zij daartegen bezwaar. Zij is van mening dat de proceskosten op onjuiste wijze zijn vastgesteld, wegens het niet in lijn zijn met artikel 1019h Rv en jurisprudentie van de Hoge Raad. Sisvel betoogt evenzeer dat er voor de vaststelling ook in aanmerking moet worden genomen welke van de door de winnende partij aangevoerde argumenten succes hebben gehad en welke niet. De rechtbank gaat in geen van de argumenten van Sisvel mee en wijst haar vorderingen dan ook af, waardoor zij alsnog veroordeeld is tot de proceskosten in de hoofdzaak.